Suw geçirmeýän tagta we rebar iş trolleýsi

Gysga düşündiriş:

Suw geçirmeýän tagta / Rebar iş trolleýi tuneliň işleýşinde möhüm prosesdir.Häzirki wagtda pes mehanizasiýa we köp kemçilikler bilen ýönekeý oturgyçlar bilen el bilen işlemek köplenç ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Suw geçirmeýän tagta / Rebar iş trolleýi tuneliň işleýşinde möhüm prosesdir.Häzirki wagtda pes mehanizasiýa we köp kemçilikler bilen ýönekeý oturgyçlar bilen el bilen işlemek köplenç ulanylýar.

Suw geçirmeýän tagta we arkaýyn iş trolleýi, suw geçirmeýän tagta we göteriji, baglaýjy halka we uzynlygyna berkidiji çybyk funksiýasy bilen tunel suw geçirmeýän tagtany ýerleşdirýän enjamdyr, demirýolda, awtoulag ýolunda, suw konserwasiýasynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

1. efficiencyokary netijelilik

Suw geçirmeýän tagta we arka iş trolleýsi 6,5 metr giňlikdäki suw geçirmeýän tagtanyň goýulmagyny kanagatlandyryp biler, şeýle hem 12 metrlik polat çyzygyň bir gezeklik baglanyşygyny kanagatlandyryp biler.

Suw geçirmeýän tagtany diňe 2 ~ 3 adam goýup biler.

Bobinlere götermek, el bilen götermezden awtomatiki ýaýramak.

2. Simsiz uzakdan dolandyrmak aňsat

Suw geçirmeýän tagtany we arka tarapy Trolleýiň uzakdan ýöremegi we keseligine terjime funksiýasy bilen uzakdan dolandyrmak operasiýasy;

Maşyny diňe bir adam dolandyryp biler.

3. Gurluşygyň hili

Suw geçirmeýän tagta tekiz we owadan ýatyr;

Polatdan ýasalan ýerüsti iş platformasy doly örtülendir.

Üstünlikleri

1. Trolleý, ýollaryň / demir ýol seriýalynyň dizaýnyny kabul edýär, çeşmeleriň ýitirilmeginiň öňüni almak üçin birnäçe tunelde gaýtadan ulanylyp bilner

2. Suw geçirmeýän asfalt işçileriň zähmet güýjüni azaltmak we işçileriň sanyny azaltmak üçin uzakdan dolandyrmak işini kabul edýär

3. Işleýän gol erkin aýlanyp we giňelip bilýär, amal çeýe we dürli tunel bölümlerine uýgunlaşdyrylyp bilner

4. Pyýada mehanizmi pyýada ýollar ýa-da teker görnüşi bilen enjamlaşdyrylyp bilner, gurluşyk üçin taýynlyk wagtyny gysgaldyp, gurluşyk üçin bellenen ýere çalt geçirilip bilner.

5. Enjamlar polat çybyklary iýmitlendirmek, awtomatiki öwrüm we uzynlygyna hereket pozisiýasy bilen polat çybyk saklaýjy öwrüm we geçiriji enjam, polat çybygyny el bilen götermegiň zerurlygy ýok, işçileriň iş güýjüni ep-esli azaldýar we operatorlaryň sanyny azaldýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň