Suw geçirmeýän tagta we rebar iş trolleýsi

Gysga düşündiriş:

Suw geçirmeýän tagta / Rebar iş trolleýi tunel işinde möhüm proseslerdir.Häzirki wagtda ýönekeý oturgyçlar bilen el bilen işlemek, pes mehanizasiýa we köp kemçilikler bilen ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Suw geçirmeýän tagta / Rebar iş trolleýi tunel işinde möhüm proseslerdir.Häzirki wagtda ýönekeý oturgyçlar bilen el bilen işlemek, pes mehanizasiýa we köp kemçilikler bilen ulanylýar.

Suw geçirmeýän tagta we arkaýyn iş trolleýi, tunel suw geçirmeýän tagtany ýerleşdirmek enjamy bolup, awtomatiki usulda suw geçirmeýän tagta we göteriji, baglaýjy halka we uzynlyk berkidiji bar funksiýasy demirýolda, awtoulag ýollarynda, suw konserwasiýasynda we beýleki ugurlarda giňden ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary

1. efficiencyokary netijelilik

Suw geçirmeýän tagta we arka iş trolleýi 6,5 metr giňlikdäki suw geçirmeýän tagtanyň goýulmagyny kanagatlandyryp biler, şeýle hem 12 metrlik polat çyzygyň bir gezeklik baglanyşygyny kanagatlandyryp biler.

Suw geçirmeýän tagtany diňe 2 ~ 3 adam goýup biler.

El bilen göterilmezden, rulonlara götermek, awtomatiki ýaýramak.

2. Simsiz uzakdan dolandyrmak aňsat

Suw geçirmeýän tagta we rebar iş trolleýs uzakdan dolandyrmak we uzynlygyna ýöremek we keseligine terjime funksiýasy bilen;

Maşyny diňe bir adam dolandyryp biler.

3. Gurluşygyň hili

Suw geçirmeýän tagta tekiz we owadan;

Polatdan ýasalan ýerüsti iş platformasy doly örtülendir.

Üstünlikleri

1. Trolleý ýollaryň / demir ýol seriýalynyň dizaýnyny kabul edýär, bu serişdeleriň isrip edilmeginiň öňüni almak üçin birnäçe tunelde gaýtadan ulanylyp bilner

2. Suw geçirmeýän asfalt işçileriň zähmet güýjüni azaltmak we işçileriň sanyny azaltmak üçin uzakdan dolandyrmak işini kabul edýär

3. Işleýän gol erkin aýlanyp we giňelip bilýär, amal çeýe we dürli tunel bölümlerine uýgunlaşdyrylyp bilner

4. Pyýada mehanizmi pyýada ýol ýa-da teker görnüşi bilen enjamlaşdyrylyp bilner, yzlary goýmazdan we gurluşyk üçin taýýarlyk wagtyny azaldyp, gurluşyk üçin bellenen ýere çalt geçirilip bilner.

5. Enjamlar polat çybyk iýmitlendiriji, awtomatiki öwrüm we uzyn hereket hereketini kesgitlemek funksiýasy bilen polat çybyk saklaýjy öwrüm we geçiriji enjam, polat çybygyny el bilen götermegiň zerurlygy ýok, işçileriň iş güýjüni ep-esli azaldýar we operatorlaryň sanyny azaldýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň