Plastmassa diwar gurluşy

Gysga düşündiriş:

Lianggong Plastik diwar formasy, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Üstünlik

Plastiki görnüş, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.

Plastiki gurluş, az sanly dürli ulgam gurluş böleklerini ulanyp, diwarlaryň, sütünleriň we plitalaryň netijeli emele gelmegini gowulandyrýar.

Ulgamyň her böleginiň ajaýyp uýgunlaşmagy sebäpli suwuň ýa-da dürli böleklerden täze guýlan betonyň syzmagy öňüni alýar.Mundan başga-da, iň köp zähmeti tygşytlaýan ulgam, sebäbi diňe gurmak we salmak aňsat däl, beýleki iş ulgamlary bilen deňeşdirilende ýeňil agramly.

Beýleki resminama materiallary (agaç, polat, alýumin ýaly) dürli kemçilikleri bolar, olaryň peýdasyndan ýokary bolup biler.Mysal üçin, agaçdan peýdalanmak gaty gymmat we tokaýlaryň çapylmagy sebäpli daşky gurşawa uly täsir edýär.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

Materiallary hasaba almazdan, işläp düzüjilerimiz, forma ulgamynyň ulanyjylar üçin aňsat we düşünilmegini aňsatlaşdyrdylar.Forma ulgamlarynyň has tejribeli operatorlary hem plastmassa önümleri bilen netijeli işlemäge ukyply.

Plastiki önümler gaýtadan işlenip bilner, gaýtadan işlemegiň wagtyny gysgaltmakdan we gaýtadan ulanmagyň görkezijilerini gowulandyrmakdan başga-da, ekologiýa taýdan arassa.

Mundan başga-da, plastmas şablony ulanylandan soň suw bilen aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Nädogry işlemek sebäpli döwülse, pes basyşly gyzgyn howa ýaragy bilen möhürlenip bilner.

Haryt maglumatlary

Önümleriň ady Plastiki diwar görnüşi
Adaty ululyklar Paneller: 600 * 1800mm, 500 * 1800mm, 600 * 1200mm, 1200 * 1500mm, 550 * 600mm, 500 * 600mm, 25mm * 600mm we ş.m.
Garnituralar Gulp tutawaçlary, galstuk daňmak, daňmak üçin çybyklar, berkidilen waler, sazlap bolýan we ş.m.
Hyzmatlar Gurluş çyzgylaryňyza görä size laýyk çykdajy meýilnamasyny we ýerleşiş meýilnamasyny hödürläp bileris!

Aýratynlyk

* Pleönekeý gurnama we aňsat sökmek.

* Betondan aňsatlyk bilen bölünýär, goýberiji serişdäniň zerurlygy ýok.

* Lighteňil agram we işlemek üçin ygtybarly, aňsat arassalamak we gaty ygtybarly.

* Plastiki görnüşleri 100 gezekden köp ulanyp we gaýtadan ulanyp bolýar.

* Dogry berkitmek bilen 60KN / inedördül kilometre çenli täze beton basyşyny göterip biler

* Sahypa in engineeringenerçilik hyzmatyny size hödürläp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň