Plastmassa diwar gurluşy

Gysga düşündiriş:

Lianggong Plastik diwar formasy, ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Üstünlik

Plastmassa görnüşi ABS we süýümli aýnadan ýasalan täze material gurluş ulgamy.Taslama meýdançalaryny ýeňil agram panelleri bilen amatly ereksiýa bilen üpjün edýär, şonuň üçin işlemek aňsat.

Plastiki şekillendiriş, diwarlaryň, sütünleriň we plitalaryň iň az sanly dürli gurluş böleklerini ulanyp, netijeli emele gelmegini gowulandyrýar.

Ulgamyň her böleginiň ajaýyp uýgunlaşmagy sebäpli suwuň ýa-da dürli böleklerden täze guýlan betonyň syzmagy öňüni alýar.Mundan başga-da, iň köp zähmeti tygşytlaýan ulgam, sebäbi diňe gurmak we salmak aňsat bolman, eýsem beýleki gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende ýeňil agramlydyr.

Beýleki dokma materiallary (agaç, polat, alýumin ýaly) peýdasyndan ýokary bolup biljek dürli kemçilikleri bolar.Mysal üçin, agaçdan peýdalanmak gaty gymmat we tokaýlaryň çapylmagy sebäpli daşky gurşawa uly täsir edýär.Şeýle hem, beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende çykdajylaryňyzy ep-esli tygşytlaýar.

Materiallary hasaba almasaň, işläp düzüjilerimiz forma ulgamynyň ulanyjylar üçin aňsat we aňsatdygyna göz ýetirdiler.Formasiýa ulgamlarynyň has tejribeli operatorlary hem plastmassa önümleri bilen netijeli işlemäge ukyply.

Plastiki önümler gaýtadan işlenip bilner, gaýtadan işlemegiň wagtyny gysgaltmakdan we gaýtadan ulanmagyň görkezijilerini gowulandyrmakdan başga-da ekologiýa taýdan arassa.

Mundan başga-da, plastmassa şablony ulanylandan soň suw bilen aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Nädogry işlemek sebäpli döwülse, pes basyşly gyzgyn howa ýaragy bilen möhürlenip bilner.

Haryt maglumatlary

Önümleriň ady Plastmassa diwar görnüşi
Adaty ululyklar Paneller: 600 * 1800mm, 500 * 1800mm, 600 * 1200mm, 1200 * 1500mm, 550 * 600mm, 500 * 600mm, 25mm * 600mm we ş.m.
Garnituralar Gulp tutawaçlary, galstuk daňmak, hasa daňmak, berkidilen waler, sazlap bolýan we ş.m.
Hyzmatlar Gurluş çyzgysyna görä size laýyk çykdajy meýilnamasyny we ýerleşdiriş meýilnamasyny hödürläp bileris!

Aýratynlyk

* Pleönekeý gurnama we aňsat sökmek.

* Betondan aňsatlyk bilen bölünýär, goýberiji serişde gerek däl.

* Lighteňil agram we işlemek üçin ygtybarly, aňsat arassalamak we gaty ygtybarly.

* Plastiki formalary 100 gezekden köp ulanyp we gaýtadan ulanyp bolýar.

* Dogry berkitmek bilen 60KN / inedördül kilometre çenli täze beton basyşy göterip biler

* Sahypa in engineeringenerçilik hyzmatyny size hödürläp bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň