H20 agaçdan ýasalan diwar gurluşy

Gysga düşündiriş:

Diwar görnüşi H20 agaç şöhlelerinden, polat diwarlardan we beýleki birleşdiriji böleklerden durýar.Bu komponentler, H20 şöhlesiniň uzynlygyna 6.0 metre çenli dürli giňliklerde we beýikliklerde forma panellerini ýygnap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Diwar görnüşi H20 agaç şöhlelerinden, polat diwarlardan we beýleki birleşdiriji böleklerden durýar.Bu komponentler, H20 şöhlesiniň uzynlygyna 6.0 metre çenli dürli giňliklerde we beýikliklerde forma panellerini ýygnap bolýar.

Talap edilýän polat diwarlar, belli bir taslama ýöriteleşdirilen uzynlyklara laýyklykda öndürilýär.Polatdan ýasalan we aýlaw birikdirijilerindäki uzynlyk şekilli deşikler yzygiderli üýtgeýän berk baglanyşyklara (dartyş we gysylma) sebäp bolýar.Her bir bogun birleşdiriji birleşdiriji we dört sany gysgyç bilen berk baglanyşykly.

Panel strutslary (“Push-pull prop” hem diýilýär) polat örtügine gurlup, forma panelleriniň dikelmegine kömek edýär.Panel strutslarynyň uzynlygy forma panelleriniň beýikligine görä saýlanýar.

Topokarky konsol kysymyny ulanyp, işlemek we konkret platformalar diwar görnüşine berkidilýär.Bu aşakdakylardan ybarat: ýokarky konsol kysmy, tagtalar, polat turbalar we turba birikdirijiler.

Üstünlikleri

1. Diwar çyzgy ulgamy diwarlaryň we sütünleriň ähli görnüşleri üçin ulanylýar, ýokary berkligi we pes agramda durnuklylygy.

2. Haýsy görnüşdäki ýüz materialynyň talaplaryňyza laýyk gelýändigini saýlap bilersiňiz - meselem, adalatly ýüzli beton üçin.

3. Talap edilýän beton basyşa baglylykda şöhleler we polatdan ýasalan gaplar has ýakyn ýa-da aýry aralykda ýerleşýär.Bu, işiň optimal dizaýnyny we materiallaryň iň uly tygşytlylygyny üpjün edýär.

4. Sahypada öňünden ýygnalyp ýa-da sahypa gelmezden ozal wagt, çykdajy we boş ýer tygşytlap bolýar.

5. Euroewro görnüşleriniň köpüsi bilen gowy gabat gelip biler.

Gurnama prosesi

Walerleriň ýerleşişi

Çyzgyda görkezilen aralykda platanyň üstünde waler goýuň.Walerlerde ýerleşiş çyzygyny belläň we diagonaly çyzyklary çyzyň.Islendik iki waler tarapyndan düzülen gönüburçlugyň diagonally çyzyklary biri-birine deň bolsun.

1
2

Agaç şöhlelerini ýygnamak

Çyzgyda görkezilen ölçege görä waleriň iki ujuna agaç şöhlesini goýuň.Positionerleşiş çyzygyny belläň we diagonaly çyzyklary çyzyň.Iki sany agaç şöhlelerinden biri-birine deň bolan gönüburçlugyň diagonally çyzyklaryna göz ýetiriň.Soňra flanes gysgyçlary bilen düzediň.Iki agaç şöhlesiniň şol ujuny ölçeg çyzygy ýaly inçe çyzyk bilen birleşdiriň.Beýleki agaç şöhlelerini göz öňünde tutulýan çyzyk boýunça goýuň we olaryň iki gapdalyndaky agaç şöhlelerine parallel bolmagyny üpjün ediň.Her agaç şöhlesini gysgyçlar bilen düzediň.

Agaç şöhlesine göteriji çeňňek gurmak

Çyzgydaky ölçege görä göteriji çeňňekleri guruň.Çeňňekleriň ýerleşýän ýerinde agaç şöhlesiniň iki gapdalynda gysgyçlar ulanylmaly we gysgyçlaryň berkidilmegini üpjün etmeli.

3
4

Gatnaşyk paneli

Paneli çyzgylara görä kesiň we paneli agaç şöhlesi bilen öz-özüne degirme nurbatlary bilen birikdiriň.

Arza


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň