120 Polat çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

120 polat çarçuwaly diwar görnüşi, ýokary güýçli agyr görnüşdir.Çarçuwalara ýokary hilli kontrplak bilen birleşdirilen burma çydamly içi boş polat bilen, 120 polat çarçuwaly diwar gurluşy, onuň uzak ömri we yzygiderli beton görnüşi bilen tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

120 Polat çarçuwaly ulgam, faner bilen birlikde ulgamyň deslapky gurnamasy talap edilmeýär.

Esasan gyrkym diwarlary, esasy diwarlar ýaly dürli diwarlar, şeýle hem dürli beýiklikler üçin dürli sütünler üçin ulanylýar.

120 Polat çarçuwaly ulgam, ulanmaga taýyn we gaty berk polat çarçuwaly Panel ulgamydyr.

3.30m, 2.70m we 1.20m panelleriň dürli ini 0,30 m-den 2,4 m-a çenli 0,05 m ýa-da 0,15 m aralyklar bilen paneliň ini ululygy ähli amaly netijelilik bilen ulanylyp bilner.

Polat çarçuwaly ulgamyň hemmesi, gyralary üçin sowuk rulon profiline esaslanýar.Tezisleriň gyrasy tertibi, jübütleşmäni ulanmaga mümkinçilik berýän içerde ýörite şekil bilen taýýarlanýar.

Deşikler dik gyradaky profillerde berilýär, gurlan paneliň takyk gabat gelmegi, gyrasy (ýa-da dyrnagy aýyrmak) arkaly gyradaky profiliň girelgesinde mümkin bolýar.

18 mm galyňlykdaky faner listi, deň dizaýndaky sekiz ýa-da on sany aralyk bar bilen goldanýar.Şeýle hem, 120 polat çarçuwaly ulgam garnituralaryny dakmak üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär.Polat çarçuwasy doly boýaldy.

Thehli panelleri dürli tarapa birleşdirip, gapdallarynda ýa-da dik durup bolýar.Şeýle hem, özara baglanyşygy islendik ölçeg modullaryndan garaşsyz bolany üçin, gümürtik tertipde gurup bolýar.

12 sm çuňlukdaky panel çuňlugy, ýük göterijilik ukybyny (70 KN / m2) kepillendirýär, şonuň üçin 2.70 we 3.30 metr beýiklikdäki “Bir hekaýa” görnüşi, beton basyşy we betonyň ýerleşdiriliş tizligi göz öňünde tutulmaly däldir.18 mm galyňlykdaky faner 7 esse ýelmeşýär we haly önümleriniň diwarlaryna guýlanda.

Aýratynlyklary

1 (4)

Componentshli komponentler sahypa gelensoň ulanmaga taýyn.

Çarçuwadan, paneliň berkligini ýokarlandyrýan we uzak ömrüňi üpjün edýän ýörite profiller. Specialörite şekilli profiller we bir gysgyç gysgyçlary, panel birikmeleri gaty aňsat we çalt.

Panel birikmesi çarçuwanyň profilindäki deşiklere bagly däldir.

Çarçuw faneriň daşyny gurşap alýar we faneriň gyralaryny islenilmeýän şikeslerden goraýar.Gaty birikmek üçin birnäçe gysgyç ýeterlikdir.Bu gurnama we sökmek möhletini gysgaltmagy üpjün edýär.

Çarçuwa, suwuň gapdallaryndan faneriň içine girmeginiň öňüni alýar.

120 Polat çarçuwaly ulgam polat çarçuwadan, faner panelinden, iteklemek üçin gysgyçdan, skafdan ýasalan ýaýdan, deňleşdiriji birikdirijiden, öwezini dolmak üçin berkitme, galstuk, göteriji çeňňek we ş.m.

Faner panelleri ýokary hilli wisa görnüşli faner bilen ýasalýar .Onuň polat çarçuwalary ýörite sowuk rulondan ýasalan polatdan ýasalýar

Kompensasiýa waleri, panel birikdirilen ýerinde integral berkligini güýçlendirýär.

Aňsat işlemek, ýeňil agram, amatly saklamak we daşamak.

Esasy ulgamyň düzümine girýän komponentleri ulanyp, senagat we ýaşaýyş jaý gurluşygynda gurluş meselesini çözüp bilersiňiz.

Goşmaça komponentlere girizilen bölekler, işlemegiň amaly mümkinçiliklerini giňeldýär we konkretirlemegi ýönekeýleşdirýär.

Gönüburçly däl burçlary diňe gysgyçly burçlar we daşarky burçlar bilen ýapyp bolýar.Bu komponentleriň sazlaýyş diapazony obli burç burçlaryna mümkinçilik berýär, sazlaýjy agzalar dürli diwar galyňlygynyň öwezini dolýarlar.

1 (5)

Arza


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary