120 Polat çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

120 polat çarçuwaly diwar gurluşy, ýokary güýçli agyr görnüşdir.Çarçuwalara ýokary hilli kontrplak bilen birleşdirilen burma çydamly içi boş polat bilen, 120 polat çarçuwaly diwar gurluşy, ömrüniň uzak dowamlylygy we yzygiderli beton görnüşi bilen tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

120 Polat çarçuwaly ulgam, faner bilen birlikde ulgamyň deslapky gurnamasy talap edilmeýär.

Esasan gyrkym diwarlary, esasy diwarlar ýaly dürli diwarlar üçin, şeýle hem dürli belentlikler üçin dürli ölçegdäki sütünler üçin ulanylýar.

120 polat çarçuwaly ulgam, ulanmaga taýyn we gaty berk polat çarçuwaly paneldir.

3.30m, 2.70m we 1.20m panelleriň dürli ini 0,30 m-den 2,4 m-e çenli 0,05m ýa-da 0,15 m aralyklar bilen paneliň ini ululygy ähli amaly netijelilik bilen ulanylyp bilner.

Polat çarçuwaly ulgamyň hemmesi, gyralary üçin sowuk rulon profiline esaslanýar.Tezisleriň gyrasy tertibi, jübütleşmegi ulanmaga mümkinçilik berýän içerde ýörite şekil bilen taýýarlanýar.

Deşikler dik gyradaky profillerde berilýär, gurlan paneliň takyk deňleşmegi, gyrasy profiliň girelgesinde garga paneli (ýa-da dyrnak aýyrmak) arkaly mümkin bolýar.

18 mm galyňlykdaky kontrplak listi deň dizaýndaky sekiz ýa-da on sany aralyk bar.Şeýle hem, 120 polat çarçuwaly ulgam garnituralaryny dakmak üçin köp mümkinçilikleri hödürleýär.Polat çarçuwasy doly boýaldy.

Thehli panelleri dürli taraplarda birleşdirip, gapdallarynda ýa-da dik durup bolýar.Şeýle hem, özara baglanyşygy islendik ölçeg modullaryndan garaşsyz bolany üçin, geň galdyryjy tertipde gurup bolýar.

12 sm çuňlukdaky panel çuňlugy, ýük göterijilik ukybyny (70 KN / m2) kepillendirýär, şonuň üçin 2.70 we 3.30 metr beýiklikdäki bir gatly iş görnüşi, beton basyşy we beton ýerleşdirmegiň tizligi göz öňünde tutulmaly däldir.18 mm galyňlykdaky kontrplak 7 esse ýelmeşýär we örme diwarlaryna guýlanda.

Aýratynlyklary

1 (4)

Componentshli komponentler sahypa gelensoň ulanmaga taýyn.

Çarçuwadan paneliň berkligini ýokarlandyrýan we uzak ömri üpjün edýän ýörite profiller. Specialörite şekilli profiller we bir zarba gysgyçlary, panel birikmeleri gaty aňsat we çalt.

Panel birikmesi çarçuwanyň profilindäki deşiklere bagly däldir.

Çarçuw kontrplakyň daşyny gurşap alýar we faneriň gyralaryny islenmeýän şikeslerden goraýar.Gaty birikmek üçin birnäçe gysgyç ýeterlikdir.Bu gurnama we sökmek möhletini gysgaltmagy üpjün edýär.

Çarçuwa suwuň gapdallaryndan kontrplakdan girmeginiň öňüni alýar.

Polat çarçuwaly ulgam polat çarçuwadan, kontrplak panelinden, iteklemek üçin gysgyçdan, skafdan ýasalan ýaýdan, deňleşdiriji birikdiriji, öwezini dolmak üçin berkitme, galstuk, göteriji çeňňek we ş.m.

Faner panelleri ýokary hilli wisa görnüşli faner bilen ýasalýar .Onuň polat çarçuwalary ýörite sowuk rulondan ýasalan polatdan ýasalýar

Kompensasiýa waleri, paneliň ýerleşýän ýerinde integral berkligini güýçlendirýär.

Aňsat işlemek, ýeňil agram, amatly saklamak we daşamak.

Esasy ulgamyň düzümine girýän komponentleri ulanyp, senagat we ýaşaýyş jaý gurluşygynda iş meselesini çözüp bilersiňiz.

Goşmaça komponentlere girizilen bölekler, işlemegiň amaly mümkinçiliklerini giňeldýär we konkretleşdirmegi ýönekeýleşdirýär.

Gönüburçly däl burçlary diňe gysgyçly burçlar we daşarky burçlar bilen ýapyp bolýar.Bu komponentleriň sazlaýyş diapazony obli burç burçlaryna mümkinçilik berýär, sazlaýjy agzalar dürli diwar galyňlygynyň öwezini dolýarlar.

1 (5)

Arza


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary