H20 Agaçdan ýasalan çyzgy görnüşi

Gysga düşündiriş:

Stol görnüşi pollary guýmak üçin ulanylýan, beýik gatly binada, köp derejeli zawod binasynda, ýerasty gurluşda we ş.m. giňden ulanylýan görnüş görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Stol görnüşi pollary guýmak üçin ulanylýan, beýik gatly binada, köp derejeli zawod binasynda, ýerasty gurluşda we ş.m. giňden ulanylýan görnüş görnüşidir. Gurluşyk wagtynda, guýulma tamamlanandan soň, stoluň üstünde işlemek toplumlary wilkany göterip göterilip bilner. sökmek zerurlygy bolmazdan ýokarky dereje we gaýtadan ulanylýar.Adaty forma bilen deňeşdirilende, ýönekeý gurluşy, aňsat sökülmegi we gaýtadan ulanylmagy bilen tapawutlanýar.Çüýşelerden, örtük turbalaryndan we agaç tagtalardan ybarat adaty plita goldaw ulgamyny ýok etdi.Gurluşyk aç-açan çaltlaşýar we işçi güýji ep-esli tygşytlandy.

Stol görnüşiniň standart birligi

Stol görnüşiniň standart birligi iki ululykda: 2.44× 4.88m we 3.3× 5m.Gurluş diagrammasy aşakdaky ýaly:

5

Flex-table formwork ulgamy

Flex-table forma ulgamy çylşyrymly pol meýilnamasyna, dar meýdana plita beton guýmak üçin iş.Dürli goldaw kelleleri bolan polat reklamalar ýa-da paneller bilen örtülen esasy we ikinji şöhleler hökmünde H20 agaç şöhlesi bilen goldanýar.Ulgam 5.90 metre çenli açyk beýiklikde ulanylyp bilner.

33

Aýratynlyklary

Polat reklamalardan, üçburçlukdan, dört taraplaýyn kelleden, H20 agaç şöhlesinden we ýapyk panelden ybarat ähli görnüşli plitalar üçin iň aňsat we çeýe stol görnüşi.

Esasan lift göterijileriniň we basgançaklaryň töweregindäki ýerleri bezemek üçin, şeýle hem villa taslamalary ýa-da çäkli kran kuwwaty bolan elde işlenip düzülen plitalar üçin ulanylýar.

Bu ulgam doly kran garaşsyz.

Aňsat işleýşi, pes agramlylygy we ýokary derejeli baglanyşygy we goralýan şöhlesi plastiki bamper bilen gutarmagy sebäpli H20 agaç şöhleleri ömrüň uzak bolmagyny üpjün edýär.

Bu ulgam ýönekeý gurluş, amatly sökmek we ýygnamak, çeýe tertip we gaýtadan ulanmak.

Arza


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň