H20 agaçdan ýasalan çyzgy görnüşi

Gysga düşündiriş:

Stol görnüşi pollary guýmak üçin ulanylýan, beýik gatly binada, köp derejeli zawod binasynda, ýerasty gurluşda we ş.m. giňden ulanylýan görnüş görnüşidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Stol ýassygy pollary dökmek üçin ulanylýan, beýik gatly binada, köp derejeli zawod binasynda, ýerasty gurluşda we ş.m. giňden ulanylýan forma görnüşidir. Gurluşyk wagtynda, guýulma gutarandan soň, stoluň üstündäki gurluşlar wilkany göterip göterilip bilner. sökmek zerurlygy bolmazdan ýokarky dereje we gaýtadan ulanylýar.Adaty forma bilen deňeşdirilende, ýönekeý gurluşy, aňsat sökülmegi we gaýtadan ulanylmagy bilen tapawutlanýar.Çüýşelerden, örtük turbalaryndan we agaç tagtalardan ybarat plita goldaw ulgamynyň adaty usulyny ýok etdi.Gurluşygyň tizligi aç-açan bolýar we işçi güýji köp tygşytlanýar.

Stol görnüşiniň standart birligi

Stol gurluşynyň standart birliginiň iki ululygy bar: 2.44× 4.88 m we 3.3× 5m.Gurluş diagrammasy aşakdaky ýaly:

5

Flex-table formwork ulgamy

Flex-table forma ulgamy çylşyrymly pol meýilnamasyna, dar giňişlige plita beton guýmak üçin bir iş.Dürli goldaw kelleleri bolan polat reklamalar ýa-da paneller bilen örtülen esasy we ikinji şöhle hökmünde H20 agaç şöhlesi bilen goldanýar.Ulgam 5.90 metre çenli arassa beýiklik üçin ulanylyp bilner.

33

Aýratynlyklary

Polat reklamalardan, üçburçlukdan, dört taraplaýyn kelleden, H20 agaç şöhlesinden we ýapyk panelden ybarat ähli görnüşli plitalar üçin iň aňsat we Flex-stol formasy ulgamy.

Esasan lift göterijileriniň we basgançaklaryň töweregindäki ýerleri bezemek üçin, şeýle hem villa taslamalary ýa-da çäkli kran kuwwaty bolan elde işlenýän plitalar üçin ulanylýar.

Bu ulgam doly kran garaşsyz.

Easyeňil işlemegi, pes agramlylygy we ýokary derejeli baglanyşygy we goralýan şöhlesi plastmassa bamper bilen gutarmagy sebäpli H20 agaç şöhleleri ömrüň uzak bolmagyny üpjün edýär.

Bu ulgam ýönekeý gurluş, amatly sökmek we ýygnamak, çeýe tertip we gaýtadan ulanmak.

Arza


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň