Cantilever dyrmaşma formasy

Gysga düşündiriş:

Kantileweriň dyrmaşma görnüşi, CB-180 we CB-240, esasan bentler, gämi duralgalary, labyrlar, diwarlary, tunelleri we ýerzeminleri saklamak üçin uly meýdany beton guýmak üçin ulanylýar.Betonyň gapdal basyşyny labyrlar we diwar galstuklary göterýär, şonuň üçin resminama üçin başga berkitme gerek bolmaz.Simpleönekeý we çalt işlemegi, bir gezeklik guýma beýikligi, tekiz beton üstü, ykdysadyýeti we çydamlylygy üçin giň diapazony sazlamak bilen tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Kantileweriň dyrmaşma görnüşi, CB-180 we CB-240, esasan bentler, gämi duralgalary, labyrlar, diwarlary, tunelleri we ýerzeminleri saklamak üçin uly meýdany beton guýmak üçin ulanylýar.Betonyň gapdal basyşyny labyrlar we diwar galstuklary göterýär, şonuň üçin resminama üçin başga berkitme gerek bolmaz.Simpleönekeý we çalt işlemegi, bir gezeklik guýma beýikligi, tekiz beton üstü, ykdysadyýeti we çydamlylygy üçin giň diapazony sazlamak bilen tapawutlanýar.

CB-240 kantilýwer görnüşi iki görnüşli ag diagonaly ýaý we truss görnüşinde göteriji bölümlere eýe.Truss görnüşi has agyr gurluşyk ýükleri, has ýokary gurluşyk we has kiçi meýilli ýagdaýlar üçin has amatlydyr.

CB-180 bilen CB-240 arasyndaky esasy tapawut, esasy ýaýlardyr.Bu iki ulgamyň esasy platformasynyň ini degişlilikde 180 sm we 240 sm.

DCIM105MEDIADJI_0026.JPG

CB180-iň aýratynlyklary

● Ykdysady we ygtybarly labyr

M30 / D20 dyrmaşma konuslary, esasanam bent gurluşygynda CB180 ulanyp, bir taraply konkret etmek we ýokary dartyşly we gyrkyjy güýçleriň täze, demirsiz betona geçirilmegine mümkinçilik bermek üçin döredildi.Diwar daşy bolmazdan, taýýar beton ajaýyp.

High highokary ýükler üçin durnukly we tygşytly

sahy ýaýyň aralyklary, rulman kuwwatyny optimal peýdalanmak bilen uly meýdany emele getirýän bölümlere mümkinçilik berýär.Bu diýseň tygşytly çözgütlere alyp barýar.

● pleönekeý we çeýe meýilnamalaşdyrmak

“CB180” bir taraply dyrmaşma görnüşi bilen, tegelek gurluşlar uly meýilnamalaşdyryş etmezden konkret edilip bilner.Hatda ýörite çäreler bolmazdan ýapgyt diwarlarda ulanmak mümkin, sebäbi gurluşa goşmaça beton ýükler ýa-da göteriji güýçler ygtybarly geçirilip bilner.

CB240 aýratynlyklary

● ýokary göterijilik ukyby
Garaşlaryň ýokary ýük göterijiligi gaty uly skaf birliklerine mümkinçilik berýär.Bu, daga çykmagyň wagtyny azaltmak bilen birlikde zerur bolan labyr nokatlaryny tygşytlaýar.

Crane Kran bilen ýönekeý hereket prosedurasy
Formanyň işiniň dyrmaşmak skafy bilen berk baglanyşygy arkaly ikisini hem kran bilen bir daga çykmak bölümi hökmünde hereket edip bolýar.Şeýlelik bilen gymmatly wagt tygşytlamak mümkin.

An Kransyz çalt urmak prosesi
Yza çekilen toplum bilen uly forma elementleri hem çalt yza çekilip bilner we iň az tagalla.

Work Iş platformasy bilen howpsuz
Platformalar ýaý bilen berk ýygnandy we bilelikde dyrmaşar, dykylman, beýik ýeriňize garamazdan howpsuz işläp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň