Cantilever dyrmaşma formasy

Gysga düşündiriş:

Kantilweriň dyrmaşma görnüşi, CB-180 we CB-240, esasan bentler, gämi duralgalary, labyrlar, diwarlary, tunelleri we ýerzeminleri saklamak üçin uly meýdany beton guýmak üçin ulanylýar.Betonyň gapdal basyşyny labyrlar we diwar galstuklar göterýär, şonuň üçin forma üçin başga berkitme gerek bolmaz.Simpleönekeý we çalt işlemegi, bir gezeklik guýma beýikligi, tekiz beton üstü, ykdysadyýeti we çydamlylygy üçin giň diapazony sazlamak bilen tapawutlanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Kantilweriň dyrmaşma görnüşi, CB-180 we CB-240, esasan bentler, gämi duralgalary, labyrlar, diwarlary, tunelleri we ýerzeminleri saklamak üçin uly meýdany beton guýmak üçin ulanylýar.Betonyň gapdal basyşyny labyrlar we diwar galstuklar göterýär, şonuň üçin forma üçin başga berkitme gerek bolmaz.Simpleönekeý we çalt işlemegi, bir gezeklik guýma beýikligi, tekiz beton üstü, ykdysadyýeti we çydamlylygy üçin giň diapazony sazlamak bilen tapawutlanýar.

“CB-240” kantilýwer görnüşi iki görnüşli ag diagonaly ýaý we truss görnüşinde göteriji bölümlere eýe.Truss görnüşi has agyr gurluşyk ýükleri, has ýokary gurluşyk we has kiçi meýilli ýagdaýlar üçin has amatlydyr.

CB-180 bilen CB-240 arasyndaky esasy tapawut, esasy ýaýlardyr.Bu iki ulgamyň esasy platformasynyň ini degişlilikde 180 sm we 240 sm.

DCIM105MEDIADJI_0026.JPG

CB180-iň aýratynlyklary

● Ykdysady we ygtybarly labyr

M30 / D20 dyrmaşma konuslary, esasanam bent gurluşygynda CB180 ulanyp, bir taraplaýyn konkretlemek we ýokary dartyş we gyrkyjy güýçleriň täze, demirlenmedik betona geçmegine mümkinçilik bermek üçin döredildi.Diwar daşy bolmazdan, taýýar beton ajaýyp.

High highokary ýükler üçin durnukly we tygşytly

sahy ýaýyň aralyklary, rulman kuwwatyny optimal peýdalanmak bilen uly meýdany emele getirýän birliklere mümkinçilik berýär.Bu gaty tygşytly çözgütlere alyp barýar.

● pleönekeý we çeýe meýilnamalaşdyrmak

“CB180” bir taraplaýyn dyrmaşma görnüşi bilen, tegelek gurluşlar hem uly meýilleşdiriş etmezden konkret edilip bilner.Hatda ýörite çäreleri görmezden ýapgyt diwarlarda ulanmak mümkin, sebäbi gurluşa goşmaça beton ýükler ýa-da göteriji güýçler ygtybarly geçirilip bilner.

CB240-nyň aýratynlyklary

Be göterijilik ukyby
Möjekleriň ýokary ýük göterijiligi gaty uly skaf birliklerine mümkinçilik berýär.Bu, dyrmaşma wagtyny azaltmak bilen birlikde zerur labyr nokatlaryny tygşytlaýar.

Crane Kran bilen hereket etmegiň ýönekeý prosedurasy
Formanyň işiniň dyrmaşmak skafy bilen bilelikde berk baglanyşygy arkaly ikisini hem kran bilen bir dyrmaşma bölümi hökmünde hereket edip bolýar.Şeýlelik bilen gymmatly wagt tygşytlamak mümkin.

An Kran bolmazdan çalt urmak prosesi
Yza çekilen toplum bilen uly forma elementleri hem çalt yza çekilip bilner we iň az tagalla.

Work Iş platformasy bilen howpsuz
Platformalar ýaý bilen berk ýygnandy we bilelikde dyrmaşar, dykylman, beýik ýeriňize garamazdan howpsuz işläp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň