65 Polat çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

65 Polat çarçuwaly diwar görnüşi ulgamlaşdyrylan we uniwersal ulgamdyr.Adaty ýelek ýeňil agram we ýokary ýük göterijiligi.Combinationhli kombinasiýalar üçin birleşdiriji hökmünde özboluşly gysgyç bilen, çylşyrymly emele getiriş amallary, çalt ýapyş wagty we ýokary netijelilik üstünlikli gazanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

111

Bu çarçuwaly modul görnüşli iş ulgamy

Formwrok paneli we Aksesuarlar tarapyndan düzülendir.

Forma paneli: Polat çarçuwasy 15 mm kontrplakdan aýryldy

Polat çarçuwasy: Q235B (GB / T700-2007)

Faner: qualityokary hilli gaty agaç ýa-da Ewkalipt filmi 15 mm bilen gurluşyk kontrplak bilen ýüzbe-ýüz boldy.

Rugsat berlen beton basyşy: 90 kN / ㎡

Deşik sazlamagyň aralygy 50mm.Bu iň az düzediş artdyrmasydyr.

Univershliumumy panelleriň iş sahypasyndaky ulanylmadyk deşikleri R 20 wilkalary bilen möhürläň.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Biziň dizaýnymyz şeýleSÖPGI IEST GOWYDiňe 9 adaty ululykdaky iş paneli: 3000x1200;3000x950;3000x600;1200x1200;1200x950;1200x600;

600x1200;600x950;600x600;(Aşakdaky surat ýaly)

2 (2)
2 (1)

Bellik: The iň ýokary işlemek ini of biri ýeke panel etmeli be az 150mm garanyňda panel ini.

  • Panel iş ýerindäki hakyky talaplary kanagatlandyrmak üçin islendik beýiklige we inine birleşdirilip bilner.
  • Sütüniň ölçegini sazlamak usuly: (Sütün bölümi)
3

Gyrkylan diwar ergini

4 (2)
4 (3)
4 (1)
5
3
4
6 (2)
6 (3)
6 (1)

Berkidiji esbaplar:

1. Sütün jübüti

Sütün birleşdirijisi iki sany iş paneli wertikal birikdirmek üçin ulanylýar, gulp tutmak we disk hozy.

1
2 (1)

Ulanylyşy: Gulp tutmagyň hasasyny sazlamak üçin deşik salyň,

7 (2)
7 (1)

Deşik sazlamak arkaly sütün birikdirijisiniň ýagdaýyny üýtgediň, şonda 4 sany forma paneli töwerek ölçegi üýtgediler.Dürli bölüm ölçeg sütün programmalary üçin amatly bolmak.

2.Standard gysgyç

Adaty gysgyç, iş meýdanyny we beýikligini giňeltmek üçin iki iş panelini birikdirmek üçin ulanylýar.Bu diňe bir forma iş panelini birikdirmek üçin däl, eýsem merdiwan, kasta, arka sazlaýjy üçin hem ulanylýar, bu iş ýerinde has amatly bolmak üçin köp wezipeli dizaýn.

1-128
1 (2)
8 (1)
8 (2)

3. Düzediş birleşdirijisi

11
1 (4)

Düzediş birikdirijisi ulanylýariki sany iş panelini birikdiriň, ýöne şeýle hem funksiýany deňleşdirdi.Baglanyşykda adaty gysgyçlar.

Bu garnituralaryň gulplanmagy we açylmadyk çekiçleri ýeterlikdir.Iş netijeliligini ýokarlandyrmak, işlemegi ýönekeýleşdirmek.

4. Merdiwan we iş platformasy

22

Gözegçilik edilýän beton guýulmagyna işlemek access aşakdaky aýratynlyk :

Specialörite ýasalan dizaýnyň ýerine adaty polat turbany tutawaç hökmünde ulanyň.Iş ýerindäki materiallardan doly peýdalanyň.

Tutuş we metal tagtada, köp funksiýaly dizaýnda birmeňzeş gysgyç (C-gysgyç) ulanyň.

Formal panelinde we merdiwanda şol bir baglanyşyk re modeimini ulanyň (adaty gysgyç boýunça).Merdiwan diklenip, çalt hereket etsin.

Iş platformasynyň eskizi:

11 (2)
12

Komponent :

3-1: Standart

3-2: Metal tagta

3-3: C-gysgyç

El tutawajy adaty polat turbany ulanýar.

Rugsat berlen hyzmat ýük: 1.5 kN / ㎡ 150kg / ㎡)

2-nji synpy EN 12811-1: 2003-e ýükläň

5. Tigir toplumy (Kaster)

111

Formowrk paneline birikmek, tutawajyny öwrmek üçin boltlar ýa-da gysgyçlar ulanyp, forma toplumyny göterip bilersiňiz, hereket etmek aňsat, forma has agyr bolsa-da, diňe 1 ýa-da 2 adam ony aňsatlyk bilen bir iş ýerinden beýlekisine geçirip biler we çeýe, her sütün üçin forma düzmek zerurlygy ýok, şol bir wagtyň özünde, kran ulanmagyň bahasyny azaldyň.Ony aňsatlyk bilen aýryp bolýandygy sebäpli, bir toplum köp sanly iş toplumy üçin paýlanýar, çykdajylary tygşytlaň.

Forma toplumynyň durnuklylygyny, howpsuzlygyny we ulanylyş amatlylygyny saklamak üçin 2 görnüşli dizaýn edildi.Adatça ýarym sütün görnüşli toplumda 2 gapyrga birikdiriji görnüşi we 1 gapdal birikdiriş görnüşini ulanyň.

011 (1)

Gapdal birikdiriň

Standart gysgyç bilen birikdiriň

011 (2)

Baglaň

Birikdiriňbolt

6.Kran çeňňegi

1111

Forma paneli üçin göteriji nokady üpjün ediň.Bolt bilen forma paneliniň gapyrgasyna birikdiriň.

Göçürilmeginiň öňüni almak üçin arka ýerini goramak üçin ulanylýar.Adaty gysgyç bilen birikdirmek we sökmek üçin aňsatlyk bilen çarçuwaly birmeňzeş profil ulanyň.

11

7.Kamfer zolagy

4 (1)
4 (5)
4 (4)
4 (2)
4 (3)

8. iteklemek

图片 10

Formanyň görnüşini saklamak dikligiň burçuny saklaýar we sazlaýar.

Formany bolt bilen birikdiriň we gapyrga berkidiň.Anotherene bir ujy beton gaty gaty üstünde labyr bolt bilen berkidilýär.

Käbir sebitde gurluşyk bölekleriniň burçunda howpsuzlyk düzgünleri bar, ol ýiti burçlar bolup bilmeýär.

Adaty usul, agaçlaryň üçburç bölegini ulanyp, kagyzyň gyralaryna dyrnaklamakdyr.

Bu gysgyç zolagy forma paneliniň gapdalynda gurup bolýar, düzeltmek üçin dyrnak gerek däl.

2 1 1. Içerki burçElastik burç, formowrk-i ýeterlik güýç bilen has aňsatlaşdyrsyn. 
1 (2) 1 (1) 2. Daşarky burç ýok dizaýnDaşarky burç gerek däl, gowy birikdiriji dizaýnymyz bar bolsa näme üçin has köp aksessuar gerek?
2 (1) 2 (2)  3. Düşündiriş BurçÇeňňeklere meňzeş, dürli burç emele getirmegi mümkin.
 2 1  4. Materiallary dolduryň birleşdiriji
 4  3 5. Dolduryň gysgyçDar boşlugy çalt doldurýan materiallar bilen düzediň.Ulanyş meýdany: 0 ~ 200mm
 1  1 (2) 6.Waler gysgyçIntegral göterilende we gurlanda ähli paneli deňleşdiriň.
1  2 7. sideeke tarap goldawçy6 m çenli bir taraply diwar üçin B formasy5
 3 4
11 (2) 11 (1) Goldawçy birleşdiriji

Pleönekeý, amatly we ygtybarly birleşdiriji goldaw formasy paneli

Gyrkylan diwar gurnama

1125

Gyrkylan diwar gurnama

1

Surfaceerüsti panel barada:

“B” görnüşiniň üstki paneli, kontrplakdan 12 mm filmdir.Faneriň hyzmat möhletiniň çäklidigini bilýäris, adatça bolşy ýaly, B görnüşli çarçuwada takmynan 50 gezek ulanylyp bilner.

Diýmek, täze kontrplak çalyşmaly.Aslynda bu gaty aňsat we amatly.Diňe 2 ädim: Aýlaw;Möhür tarapy

Kör perde (5 * 20)

4

Silikon möhürleýji

5
6
7

Perçin labyr plastinkasyna labyr bolmaly.(Çarçuwadaky kiçijik üçburçluk plastinka)

Kesiş ululygy barada:

8

Adaty kontrplak ölçeginiň 1220x2440mm (4 'x 8') bolandygyny bilýäris

B görnüşli yzygiderli ululygy 3000mm.2 paneli birleşdirip bileris.Polat çarçuwasy noýba taýýarlandy

“Gämi plastinka” (suratyň aşagyndaky kiçijik üçburçluk).Gapyrga turbasyna bogun goýuň.

Şeýlelik bilen, 3m paneli 2388mm + 587mm kesmeli

Beýleki ölçegli B görnüşli panel integral kontrplak ulanyp biler.

Faneriň ölçegi B görnüşli panelden 23 ~ 25mm gysga bolmaly

Formanyň mysaly:

B görnüşli 1200mm ---- faner 1177mm

B görnüşli 950mm ---- faner 927mm

B görnüşli 600mm ---- faner 577mm

图片 9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary