65 Polat çarçuwasy

Gysga düşündiriş:

65 Polat çarçuwanyň diwar görnüşi ulgamlaşdyrylan we uniwersal ulgamdyr.Adaty ýelek ýeňil agram we ýokary ýük göterijiligi.Combinationhli kombinasiýalar üçin birleşdiriji hökmünde özboluşly gysgyç bilen, çylşyrymly emele getiriş amallary, çalt ýapyş wagty we ýokary netijelilik üstünlikli gazanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

111

Bu çarçuwaly modul görnüşli iş ulgamy

Formwrok paneli we Garnituralar.

Forma paneli: Polat çarçuwasy 15 mm kontrplakdan aýryldy

Polat çarçuwasy: Q235B (GB / T700-2007)

Faner: qualityokary hilli gaty agaç ýa-da Ewkalipt filmi 15 mm bilen gurluşyk fanerasy bilen ýüzbe-ýüz boldy.

Rugsat berlen beton basyşy: 90 kN / ㎡

Deşik sazlamagyň aralygy 50mm.Bu iň az sazlama artdyrmasydyr.

Univershliumumy panelleriň R 20 wilkalary bilen iş kagyzynda ulanylmadyk deşikleri möhürläň.

1 (1)
1 (2)
1 (3)
1 (4)

Biziň dizaýnymyz şeýleSÖPGI IEST GOWYDiňe 9 sany adaty ölçeg formasy paneli: 3000x1200;3000x950;3000x600;1200x1200;1200x950;1200x600;

600x1200;600x950;600x600;(Aşakdaky suratdaky ýaly)

2 (2)
2 (1)

Üns beriň: The max işlemek ini of biri ýeke panel etmeli be az 150mm garanyňda panel ini.

  • Paneli iş ýerindäki hakyky talaplara laýyk etmek üçin islendik beýiklige we inine birleşdirip bolýar.
  • Sütüniň ölçegini sazlamak usuly: (Sütüniň bölümi)
3

Gyrkylan diwar ergini

4 (2)
4 (3)
4 (1)
5
3
4
6 (2)
6 (3)
6 (1)

Berkidiji esbaplar:

1. Sütün jübüti

Sütün birleşdirijisi iki sany forma dikligine dik birikdirmek üçin ulanylýar, gulp tutmak we disk hozy.

1
2 (1)

Ulanylyşy: Gulp tutmagyň hasasyny sazlamak üçin deşik salyň,

7 (2)
7 (1)

Deşik sazlamak bilen sütün birikdirijisiniň ýagdaýyny üýtgediň, soňra 4 sany forma paneliniň töwerek ölçegi üýtgediler.Dürli bölüm ölçeg sütün programmalary üçin amatly bolmak.

2.Standard gysgyç

Standart gysgyç, iş meýdanyny we beýikligini giňeltmek üçin iki işli paneli birikdirmek üçin ulanylýar.Diňe bir iş formasyny birikdirmek üçin ulanylman, merdiwan, kasta, arka sazlaýjy üçin hem ulanylýar, bu iş ýerinde has amatly bolmak üçin köp funksiýaly dizaýn.

1-128
1 (2)
8 (1)
8 (2)

3. Düzediş birleşdiriji

11
1 (4)

Düzediş birikdirijisi ulanylýariki sany forma panelini birikdiriň, ýöne şeýle hem funksiýany deňleşdirdi.Baglanyşykda adaty gysgyçlaryň berkitmeleri.

Bu garnituralary gulplamak we berkitmek üçin çekiç ýeterlikdir.Iş netijeliligini ýokarlandyrmak, işlemegi ýönekeýleşdirmek.

4. Merdiwan we iş platformasy

22

Gözegçilik edilýän beton guýulmagyna iş mümkinçiligi , aşakdaky ýaly aýratynlyk :

Normalörite ýasalan dizaýnyň ýerine adaty polat turbany tutawaç hökmünde ulanyň.Iş ýerindäki materiallardan doly peýdalanyň.

El bilen tutawaçda we köp sanly dizaýnda birmeňzeş gysgyç (C-gysgyç) ulanyň.

Formal panelinde we merdiwanda şol bir baglanyşyk re modeimini ulanyň (adaty gysgyç boýunça).Merdiwan dik durup, çalt hereket edip biler.

Iş platformasynyň eskizi:

11 (2)
12

Komponent :

3-1: Standart

3-2: Metal tagta

3-3: C-gysgyç

El tutawajy adaty polat turbany ulanýar.

Rugsat berlen hyzmat ýük: 1.5 kN / ㎡ 150kg / ㎡)

2-nji synpy EN 12811-1: 2003-e ýükläň

5. Tigir toplumy (Kaster)

111

Formowrk paneline birikmek üçin tutawaçlary ýa-da gysgyçlary ulanyp, tutawajyny öwrüp bilersiňiz, forma toplumyny göterip bilersiňiz, hereket etmek aňsat, forma has agyr bolsa-da, diňe 1 ýa-da 2 adam ony bir iş ýerinden beýlekisine çalt we çeýe, her sütün üçin forma düzmek zerurlygy ýok, şol bir wagtyň özünde, kran ulanmagyň bahasyny azaldyň.Ony aňsatlyk bilen aýryp bolýandygy sebäpli, çykdajylary tygşytlamak üçin bir toplum köp sanly iş toplumy üçin paýlaşylýar.

Forma toplumynyň durnuklylygyny, howpsuzlygyny we ulanylyş amatlylygyny saklamak üçin 2 görnüşli dizaýn edildi.Adatça ýarym sütün görnüşli toplumda 2 gapyrga birikdirme görnüşini we 1 gapdal birikdiriş görnüşini ulanyň.

011 (1)

Gapdal birikdirmek

Standart gysgyç bilen birikdiriň

011 (2)

Baglamak

Birikdiriňbolt

6.Kran çeňňegi

1111

Forma paneli üçin göteriji nokady üpjün ediň.Bolt bilen forma paneliniň gapyrgasyna birikdiriň.

Aýrylmagynyň öňüni almak üçin arka tarapyň ýagdaýyny goramak üçin ulanylýar.Adaty gysgyç bilen birikdirmek we sökmek üçin aňsatlyk bilen çarçuwaly çarçuwaly birmeňzeş şekilli profil ulanyň.

11

7.Kamfer zolagy

4 (1)
4 (5)
4 (4)
4 (2)
4 (3)

8.pulluk

图片10

Forma görnüşini dikeltmek, dikligiň burçuny saklaň we sazlaň.

Formany bolt bilen birikdiriň we gapyrga berkidiň.Anotherene bir ujy betonyň gaty ýüzüne labyr bolt bilen berkidilýär.

Käbir sebitde gurluşyk bölekleriniň burçunda howpsuzlyk düzgünleri bar, ol ýiti burçlar bolup bilmeýär.

Adaty usul, agajyň üçburçluk bölegini dokma gyralaryna çüýlemekdir.

Bu gysgyç zolagy zolak paneliniň gapdalynda gurup bolýar, düzeltmek üçin dyrnak gerek däl.

2 1 1. Içerki burçElastik burç, formowrk-i ýeterlik güýç bilen has aňsatlaşdyrsyn. 
1 (2) 1 (1) 2. Daşarky burç ýok dizaýnDaşarky burç gerek däl, gowy birikdiriji dizaýn bolanda näme üçin has köp aksesuar gerek?
2 (1) 2 (2)  3. Düşündiriş BurçÇeňňeklere meňzeş, dürli burç emele getirmegi mümkin.
 2 1  4. Materiallary dolduryň birleşdiriji
 4  3 5. Doldurmak gysmakDar boşlugy çalt doldurýan materiallar bilen düzediň.Ulanyş meýdany: 0 ~ 200mm
 1  1 (2) 6.Waler gysgyçIntegral göterilende we gurlanda ähli paneli deňleşdiriň.
1  2 7. sideeke tarap goldawçy6 metre çenli bir taraplaýyn diwar üçin B formasy5
 3 4
11 (2) 11 (1) Goldawçy birleşdiriji

Simönekeý, amatly we ygtybarly goldaw goldawyny forma paneli bilen birikdiriň

Gyrkylan diwar gurnama

1125

Gyrkylan diwar gurnama

1

Surfaceerüsti panel barada:

“B” görnüşiniň üstki paneli faner bilen örtülen 12 mm filmdir.Faneriň hyzmat ediş möhletiniň çäklidigini bilýäris, adatça, B görnüşli çarçuwada takmynan 50 gezek ulanylyp bilner.

Diýmek, täze kontrplak çalyşmaly.Aslynda bu gaty aňsat we amatly.Diňe 2 ädim: Aýlaw;Möhür tarapy

Kör perde (5 * 20)

4

Silikon möhürleýji

5
6
7

Perçin labyr plastinkasyna labyr bolmaly.(Çarçuwadaky kiçijik üçburçluk plastinka)

Kesiş ululygy barada:

8

Adaty faner ölçeginiň 1220x2440mm (4 'x 8') bolandygyny bilýäris.

B görnüşli adaty ululygyň 3000mm uzynlygy bar.2 paneli birleşdirip bileris.Polat çarçuwasy noýba taýýarlandy

“Gämi plastinka” (suratyň aşagyndaky kiçijik üçburçluk).Gapyrga turbasyna bogun goýuň.

Şeýlelik bilen, 3m paneli 2388mm + 587mm kesmeli

Beýleki ölçegli B görnüşli panel integral faner ulanyp biler.

Faneriň ölçegi B görnüşli panelden 23 ~ 25mm gysga bolmaly

Formanyň mysaly:

B görnüşli 1200mm ---- faner 1177mm

B görnüşli 950mm ---- faner 927mm

B görnüşli 600mm ---- faner 577mm

图片9

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary