Tuneliň gurluşy

Gysga düşündiriş:

Tuneliň görnüşi, guýulýan diwaryň we uly pol gurluşynyň esasynda guýulýan poluň görnüşini birleşdirýän birleşdirilen görnüşli iş görnüşidir, forma işini bir gezek goldamak üçin polat çybyk bir gezek, diwary we formalary bir wagtyň özünde guýuň.Bu görnüşiň goşmaça görnüşi gönüburçly tunel ýalydygy sebäpli, oňa tunel görnüşi diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Tuneliň emele gelmegi, adaty aýlawda programmanyň diwarlaryny we programmalaryny zyňmak üçin ulanylyp bilinýän forma ulgamydyr.Bu ulgam giňden ulanylýan täsirli ýük göteriji gurluşlary öndürýär.Tuneliň iş meýdany 2,4-2,6 metre barabar bolup, bölünmegi we kiçi ýerleri gurmagy aňsatlaşdyrýar.

Tuneliň emele geliş ulgamy, monolit gurluşy bolan ýaşaýyş jaýlary, türmelerdäki jaýlar we talyp umumy ýaşaýyş jaýlary ýaly binalary öndürmekde ulanylýar.Gurluşyň ululygyna baglylykda tuneliň emele getiriş ulgamy 2 günüň içinde ýa-da bir günde guýulmagy üpjün edýär.Tunel önümçilik ulgamy tarapyndan öndürilen binalar tygşytly, ýer titremesine çydamly, önümçilik derejesiniň iň pes derejesine eýe bolup, täze gurluşyk zähmet çykdajylaryny azaltdy.Tunel gurluşyk ulgamy harby binalar üçin hem ileri tutulýar.

Aýratynlyklary

Bina
Resminamalar her taslama üçin ýörite uýgunlaşdyryldy.Ulgamyň gaýtalanýan tebigaty we prefabrik görnüşleriň ulanylmagy we berkitmeler / kapasalar tutuş gurluşyk işini ýönekeýleşdirýär we rahat we çalt işleýär.Ulanylan usullar bu pudaga eýýäm tanyş, ýöne tunel görnüşiniň gurluşygy bilen ökde zähmete az bil baglanýar.

Hil
Gurluşygyň tizligine garamazdan hil ýokarlanýar.Formanyň takyk, hatda polat ýüzi hem iň az taýýarlyk bilen gönüden-göni bezegi almaga ukyply, ýokary hilli bezeg döredýär (egin eşik gerek bolup biler).Bu, indiki söwdalara bolan islegi azaldýar, şeýlelik bilen goşmaça çykdajylary tygşytlaýar we ähli prosesi çaltlaşdyrýar.

Dizaýn
Tunel görnüşini ulanyp gurlan uly aýlaglar binanyň dizaýnynda we ýerleşişinde ajaýyp çeýeligi üpjün edýär we soňky görnüşde ýokary derejede erkinlige mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk
Tunel görnüşinde aýrylmaz iş platformalary we gyralary goramak ulgamlary bar.Mundan başga-da, ýerine ýetirilýän meseleleriň gaýtalanýan, öňünden aýdyp boljak tebigaty amallar bilen tanyşlygy höweslendirýär we okuw gutarandan soň gurluşyk dowam edende öndürijilik ýokarlanýar.Tunel görnüşini göçüreniňizde gurallar we enjamlar üçin iň az talap, ýerdäki heläkçilik howpuny hasam azaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň