Tuneliň gurluşy

Gysga düşündiriş:

Tunel görnüşi, guýulýan diwaryň we uly poluň gurluşynyň esasynda guýulýan poluň görnüşini birleşdirýän birleşdirilen görnüşli iş görnüşidir, forma işini bir gezek goldamak üçin polat çybygy bir gezek, diwary we formalary şol bir wagtyň özünde guýuň.Bu görnüşiň goşmaça görnüşi gönüburçly tunel ýalydygy sebäpli, oňa tuneliň görnüşi diýilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Tuneliň emele gelmegi, adaty aýlawda programmanyň diwarlaryny we programmalaryny zyňmak üçin ulanyp boljak forma ulgamydyr.Bu ulgam giňden ulanylýan täsirli ýük göteriji gurluşlary öndürýär.Tuneliň emele geliş meýdany 2,4-2,6 metre barabar bolup, bölünmegi we kiçi ýerleri gurmagy aňsatlaşdyrýar.

Tuneliň emele geliş ulgamy ýaşaýyş jaýy, türme jaýlary we monolitiki gurluşy bolan talyp umumy ýaşaýyş jaýlary ýaly binalary öndürmekde ulanylýar.Gurluşyň ululygyna baglylykda tuneliň emele getiriş ulgamy, 2 günüň içinde ýa-da bir günde guýulmagy üpjün edýär.Tuneliň emele getiriş ulgamy tarapyndan öndürilen binalar tygşytly, ýer titremesine çydamly, önümçilik derejesiniň iň pes derejesine eýe bolup, gurluş taýdan zähmet çykdajylaryny azaldýar.Harby binalar üçin tuneliň gurluş ulgamy has gowy görülýär.

Aýratynlyklary

Bina
Resminamalar her taslama üçin ýörite uýgunlaşdyryldy.Ulgamyň gaýtalanýan tebigaty we prefabrik görnüşleri ulanmak we berkidiji mata / kapasalar tutuş gurluşyk işini ýönekeýleşdirýär we çalt we çalt işleýär.Ulanylan usullar eýýäm bu pudaga tanyş, ýöne tunel görnüşindäki gurluşyk bilen ökde zähmete az bil baglanýar.

Hil
Gurluşygyň tizligine garamazdan hil ýokarlanýar.Formanyň takyk, hatda polat ýüzi hem iň az taýýarlyk bilen gönüden-göni bezegi almaga ukyply, ýokary hilli bezegi döredýär (egin eşik gerek bolup biler).Bu, söwdany yzarlamak üçin zerurlygy azaldýar we şeýlelik bilen goşmaça çykdajylary tygşytlaýar we tutuş prosesi çaltlaşdyrýar.

Dizaýn
Tunel görnüşini ulanyp gurlan uly aýlaglar binanyň dizaýnynda we ýerleşişinde ajaýyp çeýeligi üpjün edýär we soňky görnüşde ýokary erkinlige mümkinçilik berýär.

Howpsuzlyk
Tunel görnüşinde aýrylmaz iş platformalary we gyralary goramak ulgamlary bar.Mundan başga-da, ýerine ýetirilen meseleleriň gaýtalanýan, öňünden aýdyp boljak tebigaty amallar bilen tanyşlygy höweslendirýär we okuw gutarandan soň gurluşyk dowam edende öndürijilik ýokarlanýar.Tunel görnüşini herekete getireniňizde gurallar we enjamlar üçin iň az talap ýerdäki betbagtçylyk howpuny hasam azaldar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň