Cantilever forma syýahatçysy

Gysga düşündiriş:

“Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşinde, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

“Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşinde, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly.

Lianggong Formwork dizaýn we esasy truss ulgamynyň aşagyndaky böleklerden ybarat bolan “Form Traveller” önümleriniň dizaýny we önümçiligi, podşipnik goldaw ulgamy, pyýada we gämi duralgasy, asma göteriji ulgam, forma we skaf ulgamy.

Göwher gurluşyndaky Lianggong Formwork Syýahatçy esasy önümler, üç nesil täzelik arkaly önümleri: BY-1 bolt görnüşi Form Syýahatçy gurluşy ; BY-2 nurbat birikdiriş görnüşi Form Syýahatçy gurluşy; BY-3 Plug-pin baglanyşyk görnüşi gidrawliki gezelenç syýahatçysy gurluşy.

“Form Traveller” müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner we halkara kodlaryny ýerine ýetirmek üçin döredilip bilner.Enjamlary sökmek üçin arka açmak opsiýasy bilen öz-özüni işe girizýär.

“Cantilever Form Traveller Load” dizaýny

(1) factorük faktory

Ulag ministrliginiň beren awtoulag ýolunyň köprüsiniň dizaýnyna we gurluşyk spesifikasiýasyna görä ýük koeffisiýenti aşakdakylardyr:

Gutujy berkitme betony guýlanda giňeltmek re modeiminiň artykmaç faktorlary we beýleki faktorlar: 1.05;

Beton guýmagyň dinamiki koeffisiýenti: 1.2

“Form Traveller” -iň ýük götermeýän hereketiniň täsir faktory: 1.3;

Beton we Form Traveller: 2.0;

“Form Traveller” -iň adaty ulanylmagy üçin howpsuzlyk faktory 1,2.

(2) “Form Traveller” -iň esasy trubkasyna ýükläň

“Box girder” ýük: Iň köp hasaplamak üçin guty berkitme ýüki, agramy 411,3 tonna.

Gurluşyk enjamlary we märekäniň ýüki: 2,5kPa;

Betonyň zyňylmagy we titremegi netijesinde dörän ýük: 4kpa;

(3) combinationük kombinasiýasy

Gatylygy we güýji barlamagyň ýük kombinasiýasy: Beton agram + Form Syýahatçynyň agramy + gurluşyk enjamlary + sebet hereket edende märekäniň ýüki + yrgyldy güýji: Form Syýahatçynyň agramy + täsir ýüki (Form Syýahatçynyň agramy 0,3 *) ýel ýük.

Awtoulag ýollarynyň köprülerini we awtoulag ýollaryny gurmak üçin tehniki spesifikasiýa serediň:

(1) “Form Traveller” -iň agram gözegçiligi, guýulýan betonyň beton agramynyň 0,3 bilen 0,5 esse aralygyndadyr.

(2) Iň ýokary rugsat berilýän deformasiýa (sling deformasiýasynyň jemini goşmak bilen): 20mm

(3) Gurluşyk ýa-da hereket wagtynda ýykylmagyna garşy howpsuzlyk faktory: 2.5

(4) Öz-özüni dykylan ulgamyň howpsuzlyk faktory: 2

202012020817361
202012011441298
20190618195317

Umumy gurluş

“Form Traveller” -iň umumy gurluşy bilen tanyşlyk

Lianggong formasy tarapyndan taýýarlanan “Form Traveller” önümleri, onuň esasy bölekleri:

1. Esasy Truss ulgamy

Esasy truss ulgamy esasan şulary öz içine alýar:

Upperokarky akord, aşaky akord, öňdäki obli taýajyk yzky obli taýajyk, dik çybyk, gapy çarçuwasy we ş.m.

2. Aşakdaky goldaw ulgamy

Aşakdaky ýaýyň aşaky ulgamy esasan aşaky ulgamy, öňdäki goldaw şöhlesini, yzky goldaw şöhlesini, ok asgyçlaryny we ş.m.

3. Formma we goldaw ulgamy

Forma we goldaw ulgamy “Form” syýahatçysynyň esasy bölekleridir

4. Waling we labyr ulgamy

Pyýada we labyr ulgamy esasan öz içine alýar

Yzky labyr, Bagly tigir, pyýada ýodajyk, polat ýassyk, ýöreýän goşundy we ş.m.

5. Asma göteriji ulgam

Asma göteriji ulgamyň taslama mysaly

Upperokarky we aşaky asgyçlaryň baglanyşygy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary