Biz hakda

Lianggong Formwork Co., Ltd., Hytaýyň Nanjing şäherinde ýerleşýän, Jiangsu welaýatynyň ancheançeng şäheriniň Jianhu ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýän zawodlary bilen öňdebaryjy forma we skafing kompaniýalarynyň biridir.Gurluşyk işlerinde meşhur kompaniýa hökmünde Lianggong özüni bagyşlady we gözleg işlerinde, ösüşde, önümçilikde we zähmet hyzmatynda ýöriteleşdi.

Lianggong, 2010-njy ýyldan bäri ähli kompaniýanyň işgärleri tarapyndan zähmet çeken ýyllarda köpri, tunel, elektrik bekedi, senagat we raýat gurluşyklary ýaly köp sanly taslamany içerde we daşary ýurtlarda üstünlikli tabşyrdy we hyzmat etdi.Lianggong-yň esasy önümlerine H20 agaç şöhlesi, diwar we sütün görnüşleri, plastmassa önümleri, bir taraplaýyn ýaý, kran bilen dyrmaşmak görnüşi, gidrawliki awto-dyrmaşma ulgamy, gorag ekrany we düşüriş platformasy, şar şöhlesi, stoluň üstünde işlemek, halka gulpy we basgançak diňi, syýahatçyny emele getirýän kantilwer we gidrawliki tunel asma trolleý we ş.m.

Kompaniýa esasan dolandyryş bilen meşgullanýar we tehniki işgärler köp ýyllap iri köprüler, tuneller, raýat in engineeringenerçilik gurluşy bilen meşgullanýar, ilkinji nobatda hünär dizaýnyny, önümçiligini, önümçilik gurluşyny ýöriteleşdirilen senagatlaşma ulgamyny işe girizmek üçin içerki halkara ülňülerine laýyklykda. Kömekçi potratçylyk integrasiýa düşünjesi, Europeanewropanyň ösen tehnologiýasyna emele gelen ulgam we täsirli kärdeşler arkalaşygy üçin içerki ösen önümçilik prosesi, in engineeringenerçilik tehnologiýasy integrasiýa mümkinçiliklerinde içerki gurluşyk potratçy kärhanasyny ep-esli gowulandyryp, kämil we standart görnüşli tehnologiýa ösüşini, amaly we hyzmat ulgamyny emele getirdi. içerki gurluşyk potratçy kärhanasynyň hemme taraplaýyn güýjüni we netijeliligini ýokarlandyrmak.

Güýçli tehniki biliminden we köp in engineeringenerçilik tejribesinden peýdalanyp, müşderiler üçin tygşytlylygyny we netijeliligini hemişe ýatda saklamaly Lianggong, ilkibaşdan islendik taslamada iň gowy hyzmatdaşyňyz bolup, bilelikde has ýokary we geljekki maksatlara ýeter.

Şahadatnama

Sergi

Şahamçalar

Indoneziýa bölümi

PT.Forma Liang Gong Indoneziýa

Goşuň:JL.Raya Pantai Indah Kapuk Komplek TOHO Blok A 8

Jakartada Utara - 14470

Telefon:6221 - 5596 5800

Faks:6221 - 5596 4812

Aragatnaşyklar:Ololie

Kuweýt

SAMA CANADA umumy söwda we şertnamalaýyn CO.

Goşuň:Kuweýt, Hawalli Blok 11 katiba köçesiniň binasy 21-nji gat 10-njy ofis 19-njy jaý

Telefon:+965 66269133

Aragatnaşyklar:Erik Çen

Kipr bölümi:

Goş1-11 Mnasiadou köçesi, Demokritos binasy, 1065, Nikosiýa, Kipr

Aragatnaşyklar:Maýkl Şaýlos

E-poçta :michael@lianggongform.com