Turbalar galereýasy trolleýsi

Gysga düşündiriş:

Turbalar galereýasy trolleýi, elektrik energiýasy, telekommunikasiýa, gaz, ýylylyk we suw üpjünçiligi we drena system ulgamy ýaly dürli in engineeringenerçilik turba galereýalaryny birleşdirýän şäherde ýer astynda gurlan tuneldir.Specialörite gözleg porty, göteriji port we gözegçilik ulgamy bar we tutuş ulgam üçin meýilnamalaşdyrmak, dizaýn, gurluşyk we dolandyryş birleşdirildi we durmuşa geçirildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Turbalar galereýasy trolleýi, elektrik energiýasy, telekommunikasiýa, gaz, ýylylyk we suw üpjünçiligi we drena system ulgamy ýaly dürli in engineeringenerçilik turba galereýalaryny birleşdirýän şäherde ýer astynda gurlan tuneldir.Specialörite gözleg porty, göteriji port we gözegçilik ulgamy bar we tutuş ulgam üçin meýilnamalaşdyrmak, dizaýn, gurluşyk we dolandyryş birleşdirildi we durmuşa geçirildi.Şäheriň işlemegi we dolandyrylmagy üçin möhüm infrastruktura we durmuş ýoly.Bazar zerurlygyny kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz TC-120 turba galereýa trolleý ulgamyny döretdi.Ergonomiki taýdan forma ulgamyny we trolleýni bitewilige birleşdirýän täze model trolleý.Forma, tutuş ulgamy sökmän, trolleýiň eplenç zolagyny sazlamak arkaly gurnalyp we aňsatlyk bilen aýrylyp bilner, şeýlelik bilen howpsuz we çalt gurluşyk esaslaryna ýeter.

Gurluş diagrammasy

Trolleý ulgamy ýarym awtomatiki syýahat ulgamyna we doly awtomatiki syýahat ulgamyna bölünýär.

1.Semi-awtomatiki syýahat ulgamy: Trolleý ulgamy gantry, forma goldaw ulgamy, gidrawliki göteriş ulgamy, sazlaýjy goldaw we syýahat tigirinden durýar.Ony götermek ýaly çekiji enjam bilen öňe sürmeli.

2. Doly-awtomatiki syýahat ulgamy: Trolleý ulgamy gantry, forma goldaw ulgamy, gidrawliki göteriş ulgamy, sazlaýyş goldawy we elektrik hereket tigirinden durýar.Diňe öňe ýa-da yza gitmek üçin düwmä basmaly.

Aýratynlyklary

1. Turbalar galereýasy trolleý ulgamy betondan emele gelen ähli ýükleri goldaw ulgamy arkaly trolleý gantyna geçirýär.Gurluş ýörelgesi ýönekeý we güýç ýerliklidir.Uly berklik, amatly işlemek we ýokary howpsuzlyk faktoryna eýe.

2. Turbalar galereýasy trolleý ulgamynda işçiler we degişli işgärler baryp görmek we barlamak üçin amatly uly iş meýdany bar.

3.Siz we gurmak aňsat, az bölek gerek, ýitirmek aňsat däl, sahypada arassalamak aňsat

4.Trolleý ulgamyny bir gezek gurnandan soň, sökmegiň zerurlygy ýok we ony gaýtadan ulanyp bolýar.

5. Turbalar galereýasy trolleýs ulgamynyň gurluşy gysga dikeldiş wagtynyň artykmaçlyklaryna eýedir (sahypanyň aýratyn ýagdaýyna görä, adaty wagt ýarym gün töweregi), işgärleriň sany az we uzak möhletleýin dolanyşyk gurluşyk möhletini azaldyp biler we işçi güýjüniň bahasy.

Gurnama prosesi

1.Material barlag

Meýdana gireniňizden soň, materiallaryň satyn alyş sanawyna laýyk gelýändigine göz ýetiriň.

2.Saýt taýýarlygy

TC-120 turba galereýa trolleý ulgamyny gurmazdan ozal, turbanyň aşagy we iki tarapdaky gollanma diwarlary öňünden guýulmalydyr (resminama 100mm bilen örtülmeli)

4

Gurmakdan ozal sahypa taýýarlamak

3. Aşakdaky stringer gurmak

Düzediş goldawy, hereketlendiriji tigir we gidrawliki göteriş ulgamy aşaky stringer bilen birikdirildi.Syýahat çukuryny çyzgy belligine görä ýerleşdiriň ([16 kanal polat, saýt tarapyndan taýýarlanýar) we gidrawliki göteriji ulgamdan we hereketlendiriji tigirden başga düzediş goldawyny uzadyň, birikdirilen aşaky stringerini guruň.Aşakda görkezilişi ýaly:

4.Gantry sanamak

Gapynyň tutawajyny aşaky stringer bilen birikdiriň.Aşakda görkezilişi ýaly:

11

Aşaky stringer bilen gantriniň baglanyşygy

5. topokarky setirleri we formalary gurmak

Gantry ýokarky stringer bilen birleşdireniňizden soň, resminama görnüşini birikdiriň.Gapdal gurluş gurlandan we düzedilenden soň, ýüzü tekiz we tekiz bolmaly, bogunlar kemçiliksiz we geometrik ölçegler dizaýn talaplaryna laýyk gelýär.Aşakda görkezilişi ýaly:

Topokarky stringer we forma gurmak

6. Formanyň goldawyny gurmak

Formanyň kesiş ýaýyny gantriniň diagonaly ýaýy bilen forma birikdiriň.Aşakda görkezilişi ýaly:

Formokarky formalaryň haç dyrnagyny we gantriniň diagonaly ýaýyny gurmak

7. Motor we zynjyry gurmak

Gidrawlik ulgam hereketlendirijisini we elektrik hereketlendiriji tigirini guruň, 46 # gidrawlik ýag goşuň we zynjyry birikdiriň.Aşakda görkezilişi ýaly:

Motor we zynjyr gurmak

Arza


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň