Polat Prop

Gysga düşündiriş:

Polat tekjesi, islendik görnüşdäki plita görnüşiniň dik goldawyna uýgunlaşýan dik ugur gurluşyny goldamak üçin giňden ulanylýan goldaw enjamydyr.Simpleönekeý we çeýe, tygşytly we amaly bolmak bilen gurnamak amatly.Polatdan ýasalan ýer az ýer tutýar we saklamak we daşamak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Polat teker, islendik görnüşdäki plita görnüşiniň dik goldawyna uýgunlaşýan dik ugur gurluşyny goldamak üçin giňden ulanylýan goldaw enjamy. Simpleönekeý we çeýe, gurnama amatly, tygşytly we amaly. Polat tekjesi kiçi ýer tutýar we saklamak we daşamak aňsat.
Polat tekizligi belli bir aralykda sazlanýar we zerur bolanda sazlanyp bilner.

Esasan polat reklamalaryň üç görnüşi bar:
1. Daşarky turbaφ60, Içki turbaφ48 (60/48)
2. Daşarky turbaφ75, Içki turbaφ60 (75/60)

Asyl polat teklibi, gurluşykda öwrülişik edip, dünýäde ilkinji sazlanyp bilinýän teker boldy.Highokary öndürijilikli polatdan polatdan ýasalan spesifikasiýa çenli öndürilen ýönekeý we innowasiýa dizaýny, ýalňyş iş goldawy, kenar ýakasy we wagtlaýyn goldaw hökmünde köp ulanylyşda köpugurlylygy üpjün edýär.Polat reklamalary üç sany ýönekeý ädimde dikeltmek üçin çalt we bir adam tarapyndan dolandyrylyp bilner, ygtybarly we tygşytly işlenip taýýarlanylmagyny üpjün edýär.

Polatdan ýasalan komponentler:

1. Agaç şöhlelerini berkitmek ýa-da esbaplary ulanmagy ýeňilleşdirmek üçin kelle we esasy plastinka.

2. Içki turbanyň diametri adaty skaf turbalaryny we birikdirijileri aralyk maksatly ulanmaga mümkinçilik berýär.

3. Daşarky turba inçe beýikligi sazlamak üçin sapak bölümini we ýeri ýerleşdirýär.Azaltma birikdirijileri adaty skaf turbalaryny polatdan daşarky turba birikdirmek üçin birikdirmäge mümkinçilik berýär.

4. Daşarky turbadaky sapak, berlen diapazonyň içinde inçe sazlamany üpjün edýär.Aýlanan sapak turbanyň diwar galyňlygyny saklaýar we şeýlelik bilen iň ýokary güýji saklaýar.

5. Çeňňek hozy, arassalaýjy polat hozy bolup, tutawajyň diwarlaryna ýakyn bolanda aňsat öwrüm üçin bir ujunda deşik bar.Teklipi iteklemek üçin goşmaça hoz goşup bolýar.

Üstünlikleri

1. qualityokary hilli polat turbalar onuň ýokary ýük göterijiligini üpjün edýär.
2. Dürli bezegler bar, meselem: gyzgyn galvanizasiýa, elektrik galvanizasiýa, poroşok örtük we boýag.
3. designörite dizaýn operatoryň içki we daşarky turbanyň arasynda ellerini agyrtmagynyň öňüni alýar.
4. Içki turba, gysgyç we sazlanyp bilinýän hoz, bilgeşleýin kesilmekden goralandyr.
5. Plastinanyň we esasy plastinkanyň ululygy bilen, kelleleri (çeňňek kelleleri) içki turba we daşarky turba aňsatlyk bilen salmak bolýar.
6. Güýçli paletler daşamagy aňsat we ygtybarly üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň