Polat Prop

Gysga düşündiriş:

Polat tekjesi, islendik görnüşdäki plita görnüşleriniň dik goldawyna uýgunlaşýan dik ugur gurluşyny goldamak üçin giňden ulanylýan goldaw enjamydyr.Bu ýönekeý we çeýe, tygşytly we amaly bolmak bilen gurnamak amatly.Polatdan ýasalan ýer az ýer tutýar we saklamak we daşamak aňsat.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Polat tekizligi, islendik görnüşdäki plita görnüşiniň dik goldawyna uýgunlaşýan dik ugur gurluşyny goldamak üçin giňden ulanylýan goldaw enjamy. Simpleönekeý we çeýe, gurnama amatly, tygşytly we amaly. Polat tekjesi kiçi ýer tutýar we saklamak we daşamak aňsat.
Polat tekizligi belli bir çäkde sazlanýar we zerur bolanda sazlanyp bilner.

Esasan polat reklamalaryň üç görnüşi bar:
1. Daşarky turbaφ60, Içki turbaφ48 (60/48)
2. Daşarky turbaφ75, Içki turbaφ60 (75/60)

Asyl polat tekizligi, gurluşykda öwrülişik bolup, dünýäde ilkinji sazlanyp bilinýän teker boldy.Bu ýokary öndürijilikli polatdan polatdan ýasalan önümlere çenli öndürilen ýönekeý we innowasiýa dizaýny, köp sanly ulanyşda, şol sanda ýalňyş iş goldawy, kenar ýakasy we wagtlaýyn goldaw hökmünde köpugurly bolmaga mümkinçilik berýär.Polat reklamalar üç sany ýönekeý ädimde çalt gurulýar we ygtybarly we tygşytly işlenip taýýarlanylmagyny we ýeke-täk adam tarapyndan dolandyrylyp bilner.

Polatdan ýasalan komponentler:

1. Agaç şöhlelerini berkitmek ýa-da esbaplary ulanmagy ýeňilleşdirmek üçin kelle we esasy plastinka.

2. Içki turbanyň diametri adaty skaf turbalaryny we birikdirijileri aralyk maksatlary üçin ulanmaga mümkinçilik berýär.

3. Daşky turba inçe beýikligi sazlamak üçin sapak bölümini we ýeri ýerleşdirýär.Azaltmak birikdirijileri adaty skaf turbalaryny armatura maksady bilen polatdan ýasalan turba birikdirmäge mümkinçilik berýär.

4. Daşarky turbadaky sapak, berlen diapazonyň içinde gowy sazlamany üpjün edýär.Aýlanan sapak turbanyň diwar galyňlygyny saklaýar we şeýlelik bilen iň ýokary güýji saklaýar.

5. Çeňňek hozy, özüni arassalaýan polatdan ýasalan hoz bolup, tutawaç tutawajy diwarlara ýakyn bolanda aňsat öwrüm üçin bir ujunda deşik bar.Teksti iteklemek üçin goşmaça hoz goşup bolýar.

Üstünlikleri

1. qualityokary hilli polat turbalar onuň ýokary ýük göterijiligini üpjün edýär.
2. Dürli bezeg bar, meselem: gyzgyn galvanizasiýa, elektrik galvanizasiýa, poroşok örtük we boýag.
3. designörite dizaýn operatoryň içki we daşarky turbanyň arasynda ellerini agyrtmagynyň öňüni alýar.
4. Içki turba, gysgyç we sazlanyp bilinýän hoz, bilgeşleýin kesilmekden goralandyr.
5. Plastinanyň we esasy plastinkanyň ululygy bilen, baş kelleleri (çeňňek kelleleri) içki turba we daşarky turba aňsatlyk bilen salynýar.
6. Güýçli paletler daşamagy aňsat we ygtybarly üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň