Plastik sütün görnüşi

Gysga düşündiriş:

Üç spesifikasiýany ýygnamak bilen, inedördül sütün görnüşiniň işi, inedördül sütüniň gurluşyny 200mm-den 1000mm aralykda 50mm aralykda tamamlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Üç spesifikasiýany ýygnamak bilen, inedördül sütün görnüşiniň işi, inedördül sütüniň gurluşyny 200mm-den 1000mm aralykda 50mm aralykda tamamlar.

Aýratynlyklary

* Plastmassadan ýasalan ýeňil agramly modully sazlap bolýan sütün panelleri el bilen işlenip bilner

* Dürli ululykdaky sütünleri öndürip biler

* Beýleki material gurluş ulgamlary bilen deňeşdirilende býudjeti köp tygşytlaň

* Panelleriň arasynda tekiz bogunlar bilen ereksiýa tutawajynyň ýönekeý 90 dereje aýlanmagy bilen aňsat ereksiýa

* Yssy ýa-da sowuk ýerlerde işläp biler

* Gaýtadan guýmak üçin ýeterlik çydamly we ahyrynda gaýtadan ulanylyp bilner

Önümiň artykmaçlyklary —— 4E

E1 Ykdysady

A. Zähmeti tygşytlamak

Adaty işçiler EANTE formasyny aňsatlyk bilen ýygnap bilerler, şonuň üçin zähmet gymmaty azalýar.

B. Uzyn aýlaw wagty:

Taslanan hyzmat möhleti 100 esse, hil kepilligi 60 esse, ortaça bahasy pes we ýokary girdeji.

C. Garnituralaryň azalmagy:

LG formasy gapyrgany güýçlendirmek we aýna süýümini garyşdyrmak dizaýnlary bilen has ýokary güýje eýe, şonuň üçin güýçlendirmek üçin ulanyljak inedördül agaçlar we polat turbalar azalýar.

E2 ajaýyp

A. Gowy hil:

Gowy güýji bar we inersenerleriň ýolbaşçylygynda çişmekden, deformasiýa etmekden ýa-da ýarylmakdan we kemçiliklerden gaça durup bilergurluşyk hil meselesi.

B. Gurluşygyň hili:

Betonyň üstünde gowy perpendikulýarlyk we tekizlik (5 mm-den az).

C. Beton burç:

Gowy içki, daşarky we sütün burçy we ş.m.

E3 Elastik

A. Lighteňil agram:

Daşamak aňsat (15kg / m²) we işlemek üçin howpsuz.

B. Easyeňil ýygnamak:

Birikdirmek düwmeleri bilen birleşdirildi.Potensial töwekgelçiligi bolan demir dyrnak, zynjyr we beýleki önümler ýok.

C. highokary uniwersallyk:

Doly forma spesifikasiýalary, modully dizaýn, mugt birleşdirilen we gurluşyk meýdançasynda gaýtadan gurnalan,täze taslamalar üçin konfigurasiýa tertibi, gaýtadan işlemek üçin gaýdyp gelmegiň zerurlygy ýok

E4 Daşky gurşaw

A. Arassa we tertipli:

Önümçilik we gurluşyk meýdançalary arassa we tertipli.

B. Howpsuz gurluşyk:

Strengthokary güýç we ýeňil agram.Demir dyrnaklar, demir simler ýa-da beýleki howply meseleler.

C. highokary uniwersallyk:

Greenaşyl önümçilik we ýaşyl gurluşyk meýdançasyna çalyşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary