Çukur gutusy

Gysga düşündiriş:

Çukur gutulary, çukur ýerleriniň diregi hökmünde ulanylýar.Elýeterli ýeňil çukur asma ulgamyny hödürleýärler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Çukur gutulary, çukur ýerleriniň diregi hökmünde ulanylýar.Elýeterli ýeňil çukur asma ulgamyny hödürleýärler.Köplenç ýerüsti işler möhüm däl ýerlerde peýdaly turbalary oturtmak ýaly ýer işleri üçin ulanylýar.

Çukuryň ýerüsti goldawy üçin ulanmak üçin zerur ulgamyň ululygy, çukuryň çuňlugynyň iň ýokary talaplaryna we ýere gurnaýan turba bölümleriniň ululygyna baglydyr.

Ulgam eýýäm iş ýerinde ýygnalan ulanylýar.Çukuryň gyrasy, sazlanylýan boşluklar bilen birleşdirilen ýerzemin panelinden we ýokarky panelden durýar.

Gazuw-agtaryş has çuň bolsa, beýiklik elementlerini gurmak mümkin.

Taslamaňyzyň talaplaryna laýyklykda çukur gutusynyň dürli aýratynlyklaryny düzüp bileris

Çukur gutulary üçin umumy ulanyş

Çukur gutulary, esasan, gazmak ýaly beýleki çözgütler ýerliksiz bolanda gazuw-agtaryş işlerinde ulanylýar.Çukurlaryň uzyn we birneme dar bolandygy sebäpli, çukur gutulary şuny göz öňünde tutup döredildi we şonuň üçin beýleki gazuw-agtaryş desgalaryna garanyňda açylmadyk çukurlary goldamak üçin has amatlydyr.Eňňit talaplary topragyň görnüşi boýunça üýtgeýär: mysal üçin, durnukly toprak goşmaça goldaw talap etmezden ozal 53 gradus burça süýşürilip bilner, gaty durnuksyz toprak diňe bir guty talap edilmezden 34 dereje yza çekilip bilner.

Çukur gutularynyň peýdalary

Eňňit köplenç çukur gazmak üçin iň arzan warianty hökmünde görülse-de, çukur gutulary topragy aýyrmak bilen baglanyşykly çykdajylaryň köpüsini ýok edýär.Mundan başga-da, bir çukurda boks etmek, çukur işçileriniň howpsuzlygy üçin möhüm ähmiýete eýe.Şeýle-de bolsa, gutularyňyzyň optimal goragy üpjün etmegi üçin dogry ulanmak zerurdyr, şonuň üçin guty gurnamaga başlamazdan ozal çukur aýratynlyklaryny we talaplaryny gözläň.

Aýratynlyklary

*Saýtda ýygnamak aňsat, gurnamak we aýyrmak ep-esli azalýar

* Guty panelleri we strutslary ýönekeý birikmeler bilen gurlupdyr.

* Gaýtadan dolanyşyk bar.

* Bu, gerekli çukur giňliklerine we çuňluklaryna ýetmek üçin strut we guty paneli üçin aňsat sazlamaga mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň