Rok burawy

Gysga düşündiriş:

Soňky ýyllarda gurluşyk bölümleriniň taslamanyň howpsuzlygyna, hiline we gurluşyk döwrüne uly ähmiýet berýändigi sebäpli adaty buraw we gazuw usullary gurluşyk talaplaryny kanagatlandyryp bilmedi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Soňky ýyllarda gurluşyk bölümleriniň taslamanyň howpsuzlygyna, hiline we gurluşyk döwrüne uly ähmiýet berýändigi sebäpli adaty buraw we gazuw usullary gurluşyk talaplaryny kanagatlandyryp bilmedi.

Aýratynlyklary

Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen doly kompýuterleşdirilen üç golly buraw burawy, işçileriň iş güýjüni azaltmak, iş gurşawyny gowulandyrmak, gurluşyk netijeliligini ýokarlandyrmak we operatorlaryň hünär ussatlygyny azaltmak ýaly artykmaçlyklara eýedir.Tuneliň mehanizasiýa gurluşygy ugrundaky öňegidişlik.Awtoulag ýollarynda, demir ýollarda, suw konserwasiýasynda we gidroelektrik gurluşyk meýdançalarynda tunelleri we tunelleri gazmak we gurmak üçin amatly.Partlaýjy deşikleriň, bolt deşikleriniň we deşik deşikleriniň ýerleşiş, buraw, seslenme we sazlaýyş funksiýalaryny awtomatiki ýerine ýetirip biler.Şeýle hem zarýad bermek we gurnamak üçin ulanylyp bilner, bolt, gysmak we howa kanallaryny oturtmak ýaly beýiklikdäki amallar.

Işiň ösüşi

1. Programma üpjünçiligi buraw parametrleriniň meýilnamalaşdyryş diagrammasyny çyzýar we ykjam saklaýyş enjamy arkaly kompýutere import edýär
2. Enjam ýerinde we direg aýaklary
3. Stansiýanyň ýerleşişiniň umumy ölçegi
4. Tuneldäki tutuş maşynyň otnositel ýagdaýyny kesgitlemek üçin ölçeg netijelerini bortdaky kompýutere giriziň
5. faceüzüň häzirki ýagdaýyna görä el bilen, ýarym awtomat we doly awtomatiki re modeimi saýlaň

Üstünlikleri

(1) precokary takyklyk:
Çekýän şöhläniň burçuny we deşigiň çuňlugyny takyk dolandyryň we aşa gazuw mukdary az;
(2) Aňsat işlemek
Enjamyň bir bölegini işletmek üçin diňe 3 adam talap edilýär we işçiler ýüzüni uzakda goýup, gurluşygy has ygtybarly edýär;
(3) efficiencyokary netijelilik
Deşik deşik buraw tizligi çalt, bu gurluşygyň ösüşini gowulandyrýar;
(4) qualityokary hilli enjamlar
Daş burawy, esasy gidrawliki komponentler we şassi geçiriş ulgamy hemmesi belli markalardan getirilýär;
(5) Adamlaşdyrylan dizaýn
Sesi we tozany zaýalamak üçin adamlaşdyrylan dizaýn bilen ýapylan taksi.

4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň