Cantilever forma syýahatçysy

Gysga düşündiriş:

“Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşli görnüşe, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly uly gurluşyk iş ýerleri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

“Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşli görnüşe, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly uly gurluşyk iş ýerleri.

Lianggong Formwork dizaýny we esasy truss ulgamynyň aşagyndaky böleklerden ybarat, podşipnik goldaw ulgamy, pyýada we labyr ulgamy, asma göteriji ulgam, forma we skaf ulgamy.

Göwher gurluşyndaky Lianggong Formwork Syýahatçy esasy önümler, üç nesil innowasiýa arkaly önümleri: BY-1 bolt görnüşi Form Syýahatçy gurluşy ; BY-2 nurbat birikdiriş görnüşi Form Syýahatçy gurluşy; BY-3 Plug-pin birikme görnüşi gidrawliki gezelenç forma syýahatçysy gurluşy.

“Form Traveller” müşderileriň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner we halkara kodlaryna laýyk geler.Enjam sökmek üçin yzky başlangyç opsiýasy bilen öz-özüni işe girizýär.

“Cantilever Form Traveller Load” dizaýny

(1)Factorük faktory

Transport ministrligi tarapyndan berlen awtoulag köprüsiniň dizaýnyna we gurluşyk spesifikasiýasyna laýyklykda ýük koeffisiýenti aşakdakylar:

Gutujy berkitme betony guýlanda giňeltmek re modeiminiň artykmaç faktorlary we beýleki faktorlar: 1.05;

Beton guýmagyň dinamiki koeffisiýenti: 1.2

Forma syýahatçynyň ýük ýok hereketiniň täsir faktory: 1.3;

Beton we Form Syýahatçy guýlanda agdarylmagyna garşylyk durnuklylygy koeffisiýenti: 2.0;

“Form Traveller” -iň adaty ulanylmagy üçin howpsuzlyk faktory 1,2.

(2)“Form Traveller” -iň esasy trubkasyna ýükläň

“Box girder” ýük: Iň köp hasaplamak üçin “Box girder” ýük, agramy 411,3 tonna.

Gurluşyk enjamlary we märekäniň ýüki: 2,5kPa;

Betonyň zyňylmagy we titremegi netijesinde dörän ýük: 4kpa;

(3)Combinationük kombinasiýasy

Gaty berkligi we güýji barlamagyň kombinasiýasy: Beton agramy + Form Syýahatçynyň agramy + gurluşyk enjamlary + sebet hereket edende märekäniň ýüki + yrgyldy güýji: Form Syýahatçynyň agramy + täsir ýüki (Form Syýahatçynyň agramy 0,3 *) ýel ýük

Awtoulag ýollarynyň köprülerini we demir ýollary gurmak üçin tehniki spesifikasiýa serediň:

(1) “Form Traveller” -iň agram gözegçiligi, guýulýan betonyň beton agramynyň 0,3 bilen 0,5 esse aralygyndadyr.

(2) Iň ýokary rugsat berilýän deformasiýa (sling deformasiýasynyň jemini goşmak bilen): 20mm

(3) Gurluşyk ýa-da hereket wagtynda ýykylmagyna garşy howpsuzlyk faktory: 2.5

(4) Öz-özi dakylýan ulgamyň howpsuzlyk faktory: 2

Umumy gurluş

Forma syýahatçysynyň umumy gurluşy bilen tanyşlyk

“Lianggong” görnüşi bilen işlenip düzülen “Form Traveller” önümleri, onuň esasy bölekleri:

Esasy truss ulgamy

Esasy truss ulgamy esasan şulary öz içine alýar:

Upperokarky akord, aşaky akord, öňdäki obli çybyk yzky obli taýajyk, dik çybyk, gapy çarçuwasy we ş.m.

Aşakdaky goldaw ulgamy

Aşaky ýaýly podşipnik ulgamy esasan aşaky ulgamy, öňdäki goldaw şöhlesini, yzky goldaw şöhlesini, ok asýanlary we ş.m.

Forma we goldaw ulgamy

Forma we goldaw ulgamy “Form” syýahatçysynyň esasy bölekleridir

Waling we labyr ulgamy

Pyýada we labyr ulgamy esasan öz içine alýar

Yzky labyr, Bagly tigir, pyýada ýodajyk, polat ýassyk, pyýada goşundy we ş.m.

Asma göteriji ulgam

Asma göteriji ulgamyň taslama mysaly

Upperokarky we aşaky asyjylaryň baglanyşygy.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň