Custöriteleşdirilen polat görnüşi

Gysga düşündiriş:

Polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrgalar we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.
Polatdan ýasalan önümler berk we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda, meselem, beýik bina, ýol, köpri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Steelörite polatdan ýasalan önümler, adaty modullarda gurlan gapyrgalar we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.

Steelörite polatdan ýasalan önümler güýçli we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda, meselem, beýik bina, ýol, köpri we ş.m.

Customörite polat önümleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda wagtynda düzülip bilner.

Customörite polatdan ýasalan önümleriň ýokary güýji bolany üçin, adaty polatdan ýasalan önümler gaýtadan ulanylýar.

Polatdan ýasalan önümler çykdajylary tygşytlap we gurluşyk işlerine daşky gurşawa peýda getirip biler.

Polatdan ýasalan önüm öndürmek üçin minimal önümçilik prosesi gerek.Polat ýasamagyň köp usuly bar, bularyň biri kompýuter modelleri.Sanly modellemek prosesi poladyň ilkinji gezek emele gelende we dogry emele gelmegini üpjün edýär we şeýlelik bilen gaýtadan işlemek zerurlygyny azaldýar.Polatdan ýasalan önümleri çalt öndürip bolýan bolsa, meýdan işleriniň tizligi hem tizlener.

Güýçliligi sebäpli polat aşa gurşaw we agyr howa şertleri üçin amatlydyr.Onuň poslama garşy öndürijiligi gurluşykçylar we ýaşaýjylar üçin heläkçilik ähtimallygyny azaldar we şeýlelik bilen hemmeler üçin howpsuz gurşaw döreder.

Poladyň gaýtadan ulanylmagyny we gaýtadan ulanylmagyny göz öňünde tutup, durnukly gurluşyk materialy hökmünde kabul edip bolar.Şonuň üçin has köp kompaniýa daşky gurşawa ýetirilýän zyýany azaltmak üçin durnukly ösüşi saýlaýar.

Formma, esasan, beton guýlanda we gurlanda berkidilip bilinjek wagtlaýyn gurluşdyr.Polatdan ýasalan önümler, ýasama iş diýlip atlandyrylýan barlar we jübütler bilen bilelikde berkidilen uly polat plitalary öz içine alýar.

Lianggong-yň bütin dünýäde müşderileri köp, biz öz iş ulgamymyzy Middleakyn gündogarda, Aziýanyň günorta-gündogarynda, Europeewropada we ş.m. üpjün etdik.

Müşderilerimiz Lianggona hemişe ynanýarlar we umumy ösüşi gözlemek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýärler.

Aýratynlyklary

1-1Z302161F90-L

* Gurnama ýok, emele gelen forma bilen aňsat işlemek.

* Stokary berklik, beton üçin ajaýyp şekil ýasamak.

* Gaýtadan dolanyşyk bar.

* Gurluşyk, köpri, tunel we ş.m. ýaly giňden ulanylýan aralyk.

Arza

Gyrkylan diwarlar, metroslar, plitalar, sütünler, ýaşaýyş jaýy we söwda jaýlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary