Steelöriteleşdirilen polat görnüşi

Gysga düşündiriş:

Polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrga we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.
Polatdan ýasalan önümler güýçli we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embleygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda ulanmak gaty amatly, mysal üçin beýik bina, ýol, köpri we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Steelörite polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrgalar we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.

Steelörite polatdan ýasalan önümler güýçli we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embleygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda ulanmak gaty amatly, mysal üçin beýik bina, ýol, köpri we ş.m.

Customörite polat önümleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda wagtynda düzülip bilner.

Customörite polatdan ýasalan önümleriň ýokary güýji, adaty polatdan ýasalan önümler ýokary gaýtadan ulanylýar.

Polatdan ýasalan önümler çykdajylary tygşytlap, gurluşyk işlerine daşky gurşawa peýda getirip biler.

Polatdan ýasalan önüm öndürmek üçin minimal önümçilik prosesi gerek.Polat ýasamagyň köp usuly bar, bularyň biri kompýuter modelleri.Sanly modellemek prosesi poladyň ilkinji gezek emele gelende we emele gelmeginde dogry emele gelmegini üpjün edýär we şeýlelik bilen gaýtadan işlemegiň zerurlygyny azaldýar.Polatdan ýasalan önümler çalt öndürilip bilinse, meýdan işleriniň tizligi hem tizlener.

Güýji sebäpli polat aşa gurşaw we agyr howa şertleri üçin amatlydyr.Onuň poslama garşy öndürijiligi gurluşykçylar we ýaşaýjylar üçin betbagtçylyklaryň ýüze çykma ähtimallygyny azaldar we şeýlelik bilen hemmeler üçin howpsuz gurşaw döreder.

Poladyň gaýtadan ulanylmagyny we gaýtadan ulanylmagyny göz öňünde tutup, durnukly gurluşyk materialy hökmünde kabul edip bolar.Şonuň üçin has köp kompaniýa daşky gurşawa ýetirilen zyýany azaltmak üçin durnukly ösüş kararlaryny berýär.

Formwork, esasan, beton guýlanda we gurlup bilinjek wagtlaýyn gurluşdyr.Polatdan ýasalan önümler, ýasama iş diýlip atlandyrylýan barlar we jübütler bilen bilelikde berkidilen uly polat plitalary görkezýär.

Lianggong-yň bütin dünýäde köp müşderisi bar, resminama ulgamymyzy Middleakyn gündogarda, Aziýanyň günorta-gündogarynda, Europeewropada we ş.m. üpjün etdik.

Müşderilerimiz Lianggona elmydama ynanýarlar we umumy ösüşi gözlemek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edýärler.

Aýratynlyklary

1-1Z302161F90-L

* Embygnamak, emele gelen forma bilen aňsat işlemek.

* Stokary berklik, beton üçin ajaýyp şekil dörediň.

* Gaýtadan dolanyşyk bar.

* Gurluşyk, köpri, tunel we ş.m. ýaly giňden ulanylýan aralyk.

Arza

Gyrkylan diwarlar, metroslar, plitalar, sütünler, ýaşaýyş jaýy we söwda jaýlary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary