Çelik polat görnüşi

Gysga düşündiriş:

Çaklanylýan berkitme görnüşi ýokary takyklyk, ýönekeý gurluş, yza çekilmek, ýeňil düşürmek we ýönekeý işlemek ýaly artykmaçlyklara eýedir.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp, betona güýç ýetenden soň bitewi ýa-da bölek-bölek edip, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bolýar.Gurnamak we düzetmek, iş güýjüniň pesligi we ýokary netijelidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Çaklanylýan berkitme görnüşi ýokary takyklyk, ýönekeý gurluş, yza çekilmek, ýeňil düşürmek we ýönekeý işlemek ýaly artykmaçlyklara eýedir.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp, betona güýç ýetenden soň bitewi ýa-da bölek-bölek edip, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bolýar.Gurnamak we düzetmek, iş güýjüniň pesligi we ýokary netijelidir.

Köprü geçelgesi kiçi segmentlere bölünýär, olar ýokary hilli gözegçilik guýma howlusynda taýýarlanylýar, soňra bolsa gowy ereksiýa enjamlary bilen gurmak üçin iberilýär.

00

Esasy komponentler

1. Döküm howly we segment önümçiligi(geometriýa dolandyryş programmasy we programma üpjünçiligi).

2. Segment gurmak / gurnamak we enjamlar.

Segment guýma howly bölekleri

1. Gysga setirli guýma we guýma galyndy birlikleri

2. Önümçilik we iş meýdany

• yzky gurnama

• abraýly iş

• segmente degmek / bejermek

• taýýar beton zawody

3. Enjamlary götermek

4. Saklanylýan ýer

Aýratynlyklary

1. Gurluşygyň ýönekeýligi
• Daşarky dartgynly tendonlary has aňsat gurnamak

2. Wagt tygşytlamak / çykdajylaryň netijeliligi
• Esasy we kiçi gurluş gurulýan mahaly, öňünden taýýarlanylýan we guýma howlusynda saklanmaly.
• Netijeli ereksiýa usuly we enjamlary ulanmak bilen, wiýaduktany çalt gurnamak mümkin.

3. Hil gözegçiligi Q - A / QC
• Zawod görnüşinde öndüriljek çaklama segmenti w / gowy hil gözegçiligi.
Badaramaz howa, ýagyş ýaly tebigy täsirleriň iň az kesilmegi.
• Materiallaryň iň az galyndylary
• Önümçilikde gowy takyklyk

4. Barlamak we hyzmat etmek
• Daşarky abraýly tendonlar, zerur bolsa aňsatlyk bilen barlanyp we bejerilip bilner.
• Tehniki hyzmat meýilnamasy meýilleşdirilip bilner.

Gaplamak

1. Adatça, ýüklenen konteýneriň umumy arassa agramy 22 tonnadan 26 tonna çenli bolup, ýüklenmezden öň tassyklanmalydyr.

2. Dürli önümler üçin dürli paketler ulanylýar:
--- Baglar: agaç şöhlesi, polat reklamalar, galstuk we ş.m.
--- Palet: ownuk bölekleri sumkalara, soňra paletlere salýarlar.
--- Agaç gaplar: müşderiniň islegi boýunça elýeterlidir.
--- Köpçülik: käbir tertipsiz harytlar köp mukdarda konteýnerde ýüklener.

Eltip bermek

1. Önümçilik: Doly konteýner üçin, adatça müşderiniň tölegini alanymyzdan 20-30 gün soň gerek.

2. Ulag: Niýetlenen zarýad portuna bagly.

3. specialörite talaplar üçin gepleşikler zerurdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary