Çelik polat görnüşi

Gysga düşündiriş:

Çaklanylýan berkitme önümleriniň ýokary takyklygy, ýönekeý gurluşy, yza çekilmegi, ýeňil düşürilmegi we ýönekeý işlemegi ýaly artykmaçlyklary bar.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp bolýar we berklige ýeteninden soň bitewi ýa-da bölekleýin bölünip bilner, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bilersiňiz.Gurnamak we düzetmek, zähmetiň pesligi we ýokary netijelidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Çaklanylýan berkitme önümleriniň ýokary takyklygy, ýönekeý gurluşy, yza çekilmegi, ýeňil düşürilmegi we ýönekeý işlemegi ýaly artykmaçlyklary bar.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp bolýar we berklige ýeteninden soň bitewi ýa-da bölekleýin bölünip bilner, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bilersiňiz.Gurnamak we düzetmek, zähmetiň pesligi we ýokary netijelidir.

Köprüden ýasalan kiçijik böleklere bölünýär, olar ýokary hilli dolandyryş guýma howlusynda taýýarlanylýar, soňra bolsa gowy ereksiýa enjamlary bilen gurmak üçin iberilýär.

00

Esasy komponentler

1. Döküm howly we segment önümçiligi(geometriýa dolandyryş programmasy we programma üpjünçiligi).

2. Segment gurmak / gurnamak we enjamlar.

Segment guýma howlynyň bölekleri

1. Gysga çyzykly guýma we guýma galyndy birlikleri

2. Önümçilik we iş meýdany

• arka gurnama

• abraýly iş

• segmente degmek / bejermek

• taýýar beton zawody

3. Enjamlary götermek

4. Saklanylýan ýer

Aýratynlyklary

1. Gurluşygyň ýönekeýligi
• Daşarky dartgynly tendonlary has aňsat gurnamak

2. Wagt tygşytlamak / çykdajylaryň netijeliligi
• Esasy we kiçi gurluş gurulýan mahaly, öňünden taýýarlanylýan we guýma howlusynda saklanjak çaklama segmenti.
• Netijeli ereksiýa usuly we enjamlary ulanmak bilen, wiýaduktany çalt gurnamak mümkin.

3. Hil gözegçiligi Q - A / QC
• Zawod görnüşinde öndüriljek çaklama segmenti w / gowy hil gözegçiligi.
• badaramaz howa, ýagyş ýaly tebigy täsirleriň iň az kesilmegi.
• Materiallaryň iň az galyndylary
• Önümçilikde gowy takyklyk

4. Barlag we tehniki hyzmat
• Daşarky abraý tendonlary zerur bolsa aňsatlyk bilen barlanyp we bejerilip bilner.
• Bejeriş programmasy meýilleşdirilip bilner.

Gaplamak

1. Adatça, ýüklenen konteýneriň umumy arassa agramy 22 tonnadan 26 tonna çenli bolup, ýüklenmezden öň tassyklanmalydyr.

2. Dürli önümler üçin dürli paketler ulanylýar:
--- Baglar: agaç şöhlesi, polat diregler, galstuk we ş.m.
--- Palet: ownuk bölekleri sumkalara, soňra paletlere salýarlar.
--- Agaç gaplar: müşderiniň islegi boýunça elýeterlidir.
--- Köpçülik: käbir tertipsiz harytlar konteýnerde köp mukdarda ýüklener.

Eltip bermek

1. Önümçilik: Doly konteýner üçin, adatça müşderiniň tölegini alanymyzdan 20-30 gün soň gerek.

2. Ulag: Barjak zarýad portuna bagly.

3. Aýratyn talaplar üçin gepleşikler zerurdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary