Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Ösüş taryhy

1

2009-njy ýylda Nanjingde Jiangsu Lianggong Architecture Template Co., Ltd. döredildi.

2010-njy ýylda “Yancheng Lianggong Formwork Co. Ltd.” döredildi we daşary ýurt bazaryna çykdy.

2012-nji ýylda kompaniýa senagat görkezijisine öwrüldi we köp sanly marka biziň kompaniýamyz bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

2017-nji ýylda daşary ýurt bazaryndaky işewürligiň giňelmegi bilen “Yancheng Lianggong Trading Company Co., Ltd.” we Indoneziýanyň “Lianggong” şahamçasy döredildi.

2021-nji ýylda uly ýük bilen öňe gitmegi dowam etdireris we bu pudakda esasy görkeziji goýarys.

Kompaniýa meselesi

DOKA bilen hyzmatdaşlyk taslamasy

Kompaniýamyz, esasan içerki uly uly köprüler üçin DOKA bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy,

Kompaniýamyz tarapyndan gaýtadan işlenen önümler taslama bölümi we Doka tarapyndan kanagatlandyryldy we ykrar edildi we bize ýokary baha berdi.

Jakarta-Bandung ýokary tizlikli demir ýolTaslama

Jakarta-Bandung ýokary tizlikli demir ýoly, Hytaýyň ýokary tizlikli demir ýolunyň doly ulgam, doly elementler we doly önümçilik zynjyry bilen ýurtdan ilkinji gezek çykmagydyr.Şeýle hem bu has irki hasyl we Hytaýyň “Bir guşak bir ýol” başlangyjy we Indoneziýanyň “Global Deňiz merkezi” strategiýasy üçin möhüm taslama.gaty garaşylýan.

Jakartaakarta-Bandung ýokary tizlikli demir ýol, Indoneziýanyň paýtagty Jakartany we ikinji uly şäher Bandungy birleşdirer.Çyzygyň umumy uzynlygy takmynan 150 kilometre barabardyr.Hytaý tehnologiýasy, Hytaý standartlary we Hytaý enjamlary ulanylar.

Wagtyň tizligi sagatda 250-300 kilometre deňdir.Trafik açylansoň, Jakartadan Bandung şäherine çenli wagt takmynan 40 minuta çenli gysgaldylýar.

Gaýtadan işlenen önümler: tunel trolleýsi, asylan sebet, gämi duralgasy we ş.m.

Dottor Group SpA bilen hyzmatdaşlyk taslamasy

Jiangnan Buyi esasy dükanynda dünýä derejesindäki butik taslamasyny döretmek üçin kompaniýamyz Dottor Group SpA bilen hyzmatdaşlyk edýär.