Gidrawlik tuneli Linning trolleýsi

Gysga düşündiriş:

Öz kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we işlenip düzülen gidrawliki tunel asma trolleýi demirýol we awtoulag ýollarynyň tunellerini asmak üçin amatly ulgamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Öz kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we işlenip düzülen gidrawliki tunel asma trolleýi demirýol we awtoulag ýollarynyň tunellerini asmak üçin amatly ulgamdyr.Elektrik hereketlendirijileri bilen herekete getirilende, gidrawliki silindr we nurbat jaklary bilen resminamalary ýerleşdirmek we almak üçin ulanylýar.Trolleýiň arzan bahasy, ygtybarly gurluşy, amatly işleýşi, çalt astar tizligi we gowy tuneliň üstü ýaly köp artykmaçlygy bar.

Trolleý, adatça, birleşdirilmedik polat şablonyny ulanyp, awtomatiki ýöremezden, çekmek üçin daşarky güýç ulanyp, polat arka görnüşi hökmünde işlenip düzülýär we goşun şablony el bilen işleýär, bu bolsa köp iş talap edýär.Asma trolleýiň bu görnüşi, adatça, gysga tunel gurluşygy üçin, esasanam çylşyrymly tekizlik we kosmos geometriýasy bilen tunel beton örtük gurluşygy, ýygy-ýygydan prosesi öwürmek we berk amal talaplary üçin ulanylýar.Onuň artykmaçlyklary has aýdyňdyr.Ikinji tunel demirbeton örtügi, bu problemalary gowy çözýän we şol bir wagtyň özünde in engineeringenerçilik bahasy pes bolan ýönekeý arka çarçuwasynyň dizaýnyny kabul edýär.Simpleönekeý trolleýbuslaryň köpüsinde emeli beton guýulmagy ulanylýar we ýönekeý asma trolleýsi nasos ýük awtoulaglary bilen doldurylýar, şonuň üçin trolleýiň berkligi aýratyn güýçlendirilmeli.Käbir ýönekeý örtükli trolleýbuslar “Polat Formwork” -yň aýrylmaz bölegini hem ulanýarlar, ýöne şonda-da ýüplükli çybyklary ulanýarlar we awtomatiki hereket etmeýärler.Trolleýiň bu görnüşi, adatça, beton gowşuryjy nasos awtoulaglary bilen doldurylýar.Pleönekeý örtükli trolleýbuslar, adatça, birleşdirilen polatdan ýasalan önümleri ulanýarlar.Kombinirlenen polatdan ýasalan önümler, adatça inçe plastinalardan ýasalýar.

Dizaýn işinde polatdan ýasalan önümleriň berkligi göz öňünde tutulmalydyr, şonuň üçin polat ýaýlaryň arasyndaky aralyk gaty uly bolmaly däldir.Polatdan ýasalan önümleriň uzynlygy 1,5 m bolsa, polat arçalaryň arasyndaky ortaça aralyk 0,75 m-den köp bolmaly däldir we polatdan ýasalan önümleriň uzyn boýy, itekleýjiniň berkidilmegini ýeňilleşdirmek üçin itek bilen itek arasynda bolmaly. we çeňňek çeňňekleri.Nasos infuziýa üçin ulanylsa, infuziýanyň tizligi gaty çalt bolmaly däldir, ýogsam birleşýän polatdan ýasalan önümleriň deformasiýasyna sebäp bolar, esasanam astyň galyňlygy 500 mm-den ýokary bolsa, infuziýanyň tizligi haýal bolmaly.Gaplaň we guýanyňyzda seresap boluň.Doldurylandan soň betonyň dökülmeginiň öňüni almak üçin her wagt betonyň guýulmagyna üns beriň, ýogsam trolleýiň galyndy partlamasyna ýa-da deformasiýasyna sebäp bolar.

Gidrawlik tuneliň asma trolleýiniň gurluş diagrammasy

Tehniki parametrler

01. Aýratynlyklary: 6-12.5 m

02. Iň ýokary astar uzynlygy: L ​​= 12m (müşderilere görä sazlap bolýar)

03. Iň ýokary geçirijilik ukyby: (beýiklik * ini) gurluşyk şol bir wagtyň özünde ulaga täsir etmeýär

04. Gözlemek ukyby: 4%

05. Pyýada tizligi: 8m / min

06. Jemi kuwwat: 22.5KW Syýahat motory 7.5KW * 2 = 15KWnebit nasos hereketlendirijisi 7.5KW

07. Gidrawlik ulgamyň basyşy: Pmqx = 16Mpa

08. Formanyň işini bir taraplaýyn aýyrmak: Amin = 150

09. Gorizontal silindriň çep we sag sazlamasy: Bmax = 100mm

10. Silindr göteriji: 300mm

11. Silindriň iň ýokary urmagy: gapdal silindr 300mm

12. Gorizontal silindr: 250mm

Taslamanyň amaly

4
1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary