Gidrawlik tuneli Linning trolleýsi

Gysga düşündiriş:

Öz kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we işlenip düzülen gidrawliki tunel asma trolleýi demirýol we awtoulag ýollarynyň tunellerini emele getirmek üçin amatly ulgamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Öz kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we işlenip düzülen gidrawliki tunel asma trolleýi demirýol we awtoulag ýollarynyň tunellerini emele getirmek üçin amatly ulgamdyr.Elektrik hereketlendirijileri bilen herekete getirip, gidrawliki silindr we nurbat jaklary bilen resminamalary ýerleşdirmek we almak üçin ulanylýar.Trolleýiň arzan bahasy, ygtybarly gurluşy, amatly işleýşi, çalt astar tizligi we gowy tuneliň üstü ýaly köp artykmaçlygy bar.

Trolleý, adatça, birleşdirilmedik polat şablonyny ulanyp, awtomatiki ýöremezden, çekmek üçin daşarky güýç ulanyp, polat arka görnüşi hökmünde işlenip düzülendir we goşun şablony el bilen işleýär, bu köp zähmet talap edýär.Asma trolleýiň bu görnüşi, adatça, gysga tunel gurluşygy üçin, esasanam çylşyrymly tekizlik we kosmos geometriýasy bilen tunel beton örtük gurluşygy, ýygy-ýygydan prosesi öwürmek we berk amal talaplary üçin ulanylýar.Onuň artykmaçlyklary has aýdyňdyr.Ikinji tunel demirbeton örtük, bu meseleleri gowy çözýän ýönekeý arka çarçuwasynyň dizaýnyny kabul edýär we şol bir wagtyň özünde in engineeringenerçilik bahasy hem pes.Simpleönekeý trolleýbuslaryň köpüsi emeli beton guýmagy ulanýarlar we ýönekeý asma trolleýsi beton daşaýan nasos ýük awtoulaglary bilen doldurylýar, şonuň üçin trolleýiň berkligi aýratyn güýçlendirilmeli.Käbir ýönekeý örtükli trolleýbuslar polatdan ýasalan integral görnüşini hem ulanýarlar, ýöne şonda-da ýüplükli çybyklary ulanýarlar we awtomatiki hereket etmeýärler.Trolleýiň bu görnüşi, adatça, beton eltýän nasos awtoulaglary bilen doldurylýar.Simönekeý örtükli trolleýbuslar, adatça, birleşdirilen polatdan ýasalan önümleri ulanýarlar.Kombinirlenen polatdan ýasalan önümler, adatça inçe tabaklardan ýasalýar.

Dizaýn işinde polatdan ýasalan önümleriň berkligi göz öňünde tutulmalydyr, şonuň üçin polat arçalaryň arasyndaky aralyk gaty uly bolmaly däldir.Polatdan ýasalan önümleriň uzynlygy 1,5 m bolsa, polat arçalaryň arasyndaky ortaça aralyk 0,75 m-den köp bolmaly däldir we polatdan ýasalan uzynlyk bogun itek bilen itek arasynda bolmaly, forma berkidijilerini gurmagy ýeňilleşdirmek üçin. we çeňňek çeňňekleri.Nasos infuziýa üçin ulanylsa, infuziýa tizligi gaty çalt bolmaly däldir, ýogsam birleşýän polatdan ýasalan önümleriň deformasiýasyna sebäp bolar, esasanam astyň galyňlygy 500 mm-den ýokary bolsa, infuziýanyň tizligi haýal bolmaly.Gaplaň we guýanyňyzda seresap boluň.Doldurylandan soň betonyň dökülmeginiň öňüni almak üçin hemişe beton guýulmagyna üns beriň, ýogsam bu trolleýiň galyndy partlamasyna ýa-da deformasiýasyna sebäp bolar.

Gidrawlik tuneliň asma trolleýiniň gurluş diagrammasy

Tehniki parametrler

01. Aýratynlyklary: 6-12.5 m

02. Iň ýokary astar uzynlygy: L ​​= 12m (müşderilere görä sazlap bolýar)

03. Iň ýokary geçiş kuwwaty: (beýiklik * ini) gurluşyk şol bir wagtyň özünde ulaga täsir etmeýär

04. Gözlemek ukyby: 4%

05. Pyýada tizligi: 8m / min

06. Jemi güýji: 22.5KW Syýahat motory 7.5KW * 2 = 15KWnebit nasos hereketlendirijisi 7.5KW

07. Gidrawlik ulgamynyň basyşy: Pmqx = 16Mpa

08. Formanyň bir taraplaýyn modulyny aýyrmak: Amin = 150

09. Gorizontal silindriň çep we sag sazlamasy: Bmax = 100mm

10. Silindr göteriji: 300mm

11. Silindriň iň ýokary urmagy: gapdal silindr 300mm

12. Gorizontal silindr: 250mm

Taslama amaly

4
1
2
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary