Sideeke gapdal ýaýyň görnüşi

Gysga düşündiriş:

Sideeke taraply ýaý, ähliumumy komponentleri, aňsat gurluşygy we ýönekeý we çalt işlemegi bilen häsiýetlendirilen bir taraply diwaryň beton guýulmagy üçin iş ulgamy.Diwar bilen daňylýan taýajyk ýoklugy sebäpli, guýlandan soň diwar göwresi doly suw geçirmeýär.Zeminiň daşky diwaryna, lagym arassalaýjy zawodlara, metro we ýol we köpri gapdal eňňit goraglaryna giňden ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Bir taraplaýyn ýaý, ähliumumy komponentleri, aňsat gurluşygy we ýönekeý we çalt işlemegi bilen häsiýetlendirilen bir taraply diwary beton guýmak üçin iş ulgamy.Diwar bilen daňylýan taýajyk ýoklugy sebäpli, guýlandan soň diwar göwresi doly suw geçirmeýär.Zeminiň daşky diwaryna, lagym arassalaýjy zawodlara, metro we ýol we köpri gapdal eňňit goraglaryna giňden ulanyldy.

5

Gurluşyk meýdançalarynyň çäkliligi we eňňitleri goramak tehnologiýasynyň ösmegi sebäpli ýerzemin diwarlary üçin bir taraply ýaýyň ulanylmagy has ýygylaşýar.Betonyň gapdal basyşyny diwar galstuklary bolmazdan dolandyryp bolmaýandygy sebäpli, işlemek üçin gaty oňaýsyzlyk döretdi.In engineeringenerçilik taslamalarynyň köpüsi dürli usullary kabul etdiler, ýöne formanyň deformasiýasy ýa-da döwülmegi wagtal-wagtal ýüze çykýar.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bir taraply ýaý, saýtdaky zerurlygy üpjün etmek üçin ýörite döredilip, forma berkitmek meselesini çözýär.Bir taraplaýyn görnüşiň dizaýny ýerliklidir we amatly gurluşyk, ýönekeý işlemek, çalt tizlik, ýük götermek we zähmet tygşytlamak we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. Bir wagtyň özünde iň ýokary guýma beýikligi 7,5 m, şeýle möhüm ähmiýete eýe bölekleri bir taraplaýyn ýaý, forma we labyr ulgamy hökmünde.

Boýy sebäpli ýokarlanýan täze beton basyşyna görä, dürli beton üçin ýeke gapdal gurluş ulgamlary öndürilýär.

Beton basyşa görä goldaw aralyklary we goldawyň görnüşi kesgitlenýär.

“Lianggong Side Side Formwork System” gurluşyk we gurluşyk işlerinde gurluş üçin ajaýyp netijeliligi we ajaýyp beton bezegi hödürleýär.

“Lianggong Single Side Formwork” ulgamyny ulanyp, bal ary gurluşlaryny döretmäge mümkinçilik ýok.

Bu ulgam diwary saklamak üçin ulanylýan ýeke taraply diwar panelinden we leeke taraply ýaýdan ybarat.

Polatdan ýasalan önümçilik ulgamy, şeýle hem 6.0m beýiklige çenli agaç şöhle ulgamy bilen bilelikde ulanylyp bilner.

Leeke taraplaýyn forma ulgamy pes ýylylykly beton meýdançasynda hem ulanylýar.Mysal üçin, diwar galyňlaşýan elektrik stansiýasynyň gurluşygynda bolup geçjek galstuklaryň uzalmagy, mundan beýläk baglanyşyk arkaly tehniki ýa-da ykdysady taýdan amatly däldigini aňladýar.

Taslamanyň amaly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň