Sideeke gapdal ýaýyň görnüşi

Gysga düşündiriş:

Sideeke gapdal ýaý, ähliumumy komponentleri, aňsat gurluşygy we ýönekeý we çalt işlemegi bilen häsiýetlendirilen bir taraply diwary beton guýmak üçin iş ulgamy.Diwaryň daşyndan galstuk ýoklugy sebäpli, guýlandan soň diwar göwresi doly suw geçirmeýär.Zirzeminiň daşky diwaryna, lagym arassalaýjy zawodlara, metro we ýol we köpri gapdal eňňitlerine giňden ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Bir taraplaýyn ýaý, ähliumumy komponentleri, aňsat gurluşy we ýönekeý we çalt işlemegi bilen häsiýetlendirilen bir taraply diwaryň beton guýulmagy üçin gurluş ulgamy.Diwaryň daşyndan galstuk ýoklugy sebäpli, guýlandan soň diwar göwresi doly suw geçirmeýär.Zirzeminiň daşky diwaryna, lagym arassalaýjy zawodlara, metro we ýol we köpri gapdal eňňitlerine giňden ulanyldy.

5

Gurluşyk meýdançalarynyň çäkleriniň çäklendirilmegi we eňňitleri goramak tehnologiýasynyň ösmegi sebäpli ýerzemin diwarlary üçin bir taraply ýaýyň ulanylmagy has ýygylaşýar.Betonyň gapdal basyşyny diwara daňylýan çybyklar bolmazdan dolandyryp bolmaýandygy sebäpli, işlemek üçin gaty oňaýsyzlyk döredýär.In engineeringenerçilik taslamalarynyň köpüsi dürli usullary kabul etdiler, ýöne forma deformasiýasy ýa-da döwülmegi wagtal-wagtal ýüze çykýar.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen bir taraply ýaý, saýtdaky zerurlygy üpjün etmek üçin ýörite döredilip, forma berkitmek meselesini çözýär.Bir taraplaýyn görnüşiň dizaýny ýerliklidir we amatly gurluşygyň, ýönekeý işlemegiň, çalt tizligiň, göwnejaý ýük götermegiň we zähmeti tygşytlamagyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýedir. bölekleri bir taraplaýyn ýaý, forma we labyr ulgamy hökmünde.

Boýy sebäpli ýokarlanýan täze beton basyşyna görä, dürli görnüşli beton üçin ýeke gapdaldan ýasalan ulgamlar öndürilýär.

Beton basyşa görä, goldaw aralyklary we goldawyň görnüşi kesgitlenýär.

“Lianggong Side Side Formwork System” gurluşyk we gurluşyk işlerinde gurluş üçin ajaýyp netijeliligi we ajaýyp beton bezegi hödürleýär.

“Lianggong Single Side Formwork” ulgamyny ulanyp, bal ary gurluşlaryny döretmäge mümkinçilik ýok.

Bu ulgam diwary saklamak üçin ulanylýan ýeke taraply diwar panelinden we leeke taraply diwardan ybarat.

Polatdan ýasalan önümçilik ulgamy, şeýle hem 6.0m beýiklige çenli agaç şöhle ulgamy bilen bilelikde ulanylyp bilner.

Leeke taraply forma ulgamy pes ýylylykly beton meýdançasynda hem ulanylýar.Diwar galyňlaşýan elektrik stansiýasynyň gurluşygynda, mysal üçin galstuklaryň uzalmagy, baglanyşyk arkaly ýerleşdirmegiň tehniki ýa-da ykdysady taýdan amatly däldigini aňladýar.

Taslamanyň amaly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň