Infrastruktura

 • Çukur gutusy

  Çukur gutusy

  Çukur gutulary, çukur ýerleriniň diregi hökmünde ulanylýar.Elýeterli ýeňil çukur asma ulgamyny hödürleýärler.

 • Cantilever forma syýahatçysy

  Cantilever forma syýahatçysy

  “Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşli görnüşe, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly uly gurluşyk iş ýerleri.

 • Gidrawlik tuneli Linning trolleýsi

  Gidrawlik tuneli Linning trolleýsi

  Öz kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we işlenip düzülen gidrawliki tunel asma trolleýi demirýol we awtoulag ýollarynyň tunellerini emele getirmek üçin amatly ulgamdyr.

 • Çyg sepýän maşyn

  Çyg sepýän maşyn

  Motor we hereketlendiriji goşa güýç ulgamy, doly gidrawliki hereketlendiriji.Işlemek, çykýan zyňyndylary we ses hapalanmagyny azaltmak we gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin elektrik energiýasyny ulanyň;şassi güýji gyssagly hereketler üçin ulanylyp bilner we ähli hereketler şassi elektrik wyklýuçatelinden işledilip bilner.Güýçli ulanylyş, amatly iş, ýönekeý tehniki hyzmat we ýokary howpsuzlyk.

 • Turbalar galereýasy trolleýsi

  Turbalar galereýasy trolleýsi

  Turbalar galereýasy trolleýi, elektrik energiýasy, telekommunikasiýa, gaz, ýylylyk we suw üpjünçiligi we drena system ulgamy ýaly dürli in engineeringenerçilik turba galereýalaryny birleşdirýän şäherde ýer astynda gurlan tuneldir.Specialörite gözleg porty, göteriji port we gözegçilik ulgamy bar we tutuş ulgam üçin meýilnamalaşdyrmak, dizaýn, gurluşyk we dolandyryş birleşdirildi we durmuşa geçirildi.

 • Ark gurnama awtoulagy

  Ark gurnama awtoulagy

  Arka gurnama ulagy awtoulag şassisinden, öň we yzky enjamlardan, aşaky çarçuwadan, süýşýän stoldan, mehaniki goldan, iş platformasyndan, manipulýator, kömekçi gol, gidrawliki we ş.m.

 • Rok burawy

  Rok burawy

  Soňky ýyllarda gurluşyk bölümleriniň taslamanyň howpsuzlygyna, hiline we gurluşyk döwrüne uly ähmiýet berýändigi sebäpli adaty buraw we gazuw usullary gurluşyk talaplaryny kanagatlandyryp bilmedi.

 • Suw geçirmeýän tagta we rebar iş trolleýsi

  Suw geçirmeýän tagta we rebar iş trolleýsi

  Suw geçirmeýän tagta / Rebar iş trolleýi tunel işinde möhüm proseslerdir.Häzirki wagtda ýönekeý oturgyçlar bilen el bilen işlemek, pes mehanizasiýa we köp kemçilikler bilen ulanylýar.

 • Tuneliň gurluşy

  Tuneliň gurluşy

  Tuneliň görnüşi, guýulýan diwaryň we uly pol gurluşynyň esasynda guýulýan poluň görnüşini birleşdirýän birleşdirilen görnüşli iş görnüşidir, forma işini bir gezek goldamak üçin polat çybyk bir gezek, diwary we formalary bir wagtyň özünde guýuň.Bu görnüşiň goşmaça görnüşi gönüburçly tunel ýalydygy sebäpli, oňa tunel görnüşi diýilýär.