önüm habarlary

 • Gidrawlik awto-dyrmaşma formasy LG-120

  Gidrawlik awto-dyrmaşma formasy LG-120

  Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi LG-120, forma önümlerini ýaý bilen birleşdirip, öz gidrawliki göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma görnüşidir.Onuň kömegi bilen esasy ýaý we dyrmaşýan demir ýol doly toplum ýa-da müşderi bolup biler ...
  Koprak oka
 • Täzelik fleşi: Çukur galkanlary - Çukur gutulary ulgamy

  Çukur gutulary ulgamy (çukur galkanlary, çukur listleri, çukur gazmak ulgamy hem diýilýär), çukur gazmakda we turbalary salmakda we ş.m. köplenç howpsuzlyk gorag ulgamy bolup, berkligi we amatlylygy sebäpli polatdan ýasalan çukur gutular ulgamy ma tapdy ...
  Koprak oka
 • Formwork we skafing öndürijisi: Giňişleýin gollanma

  Lianggong, häzirki zaman belent binalaryň, köprüleriň, tunelleriň, elektrik stansiýalarynyň we ş.m. gurluşygynyň möhüm ähmiýete eýedigine düşünýär. Soňky on ýylda Lianggong gözleg işlerine, gözleg, ösüş, manuf ...
  Koprak oka
 • Lianggong çukur gutusy daşary ýurtlara iberilýär

  Daşary ýurtlardaky çukur gutusyna iberilýän Lianggong çukur gutusy, çukur gazuw-agtaryş işleri wagtynda gyrasy goldaw üçin ýörite döredilip, esasan esasy plastinkadan, ýokarky plastinkadan, diregden we birleşdirijiden durýar.Trech gutusyny ýüklemek üçin synag
  Koprak oka
 • Polatdan ýasalan önümleriň ulanylyşy

  LIANGGNOG kompaniýasy köpri ýasamak, syýahatçy emele getirýän kantilwer, tunel trolleýsi, ýokary tizlikli demir ýol gurluşy, metro gurluşy, berkitme we ş.m. polatdan ýasalan önümler üçin baý dizaýn tejribesine we önümçilik tehnologiýasyna eýedir....
  Koprak oka
 • Gidrawlik awto-dyrmaşma gurluşynyň gurnama prosesi

  Üçburçlygy ýygnaň: ýaýyň aralygyna görä keseligine 500mm * 2400mm töweregi iki bölek goýuň we üçburç tokany tagta ýerleşdiriň.Üçburçlygyň iki oky düýbünden parallel bolmaly.Ok aralygy f-iň merkezi aralygydyr ...
  Koprak oka
 • LIANGGONG Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi

  Möwsüm gutlaglary we täze ýyl üçin iň gowy arzuwlar, LIANGGONG size üstünlikli iş we üstünlik arzuw edýär.Gidrawlik awto-dyrmaşmak ulgamy, ýokary gatly binanyň gyrkylan diwary, çarçuwanyň gurluşy ýadro turbasy, äpet sütün we guýulýan ýer ...
  Koprak oka