önüm habarlary

 • Hydraulic Auto-Climbing Formwork LG-120

  Gidrawlik awto-dyrmaşma formasy LG-120

  Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi LG-120, forma önümlerini kysmat bilen birleşdirip, öz gidrawlik göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma görnüşidir.Onuň kömegi bilen esasy ýaý we dyrmaşmak demir ýoly ýa-da müşderi hökmünde işläp biler ...
  Koprak oka
 • Täzelik fleşkasy: Çukur galkanlary - Çukur gutulary ulgamy

  Çukur gutulary ulgamy (çukur galkanlary, çukur örtükleri, çukur saklaýyş ulgamy hem diýilýär), çukur gazmakda we turbalary salmakda we ş.m. ygtybarlylygy sebäpli polatdan ýasalan çukur gutulary ulgamy. ma-ny tapdy ...
  Koprak oka
 • Formwork & Scaffolding öndüriji: Giňişleýin gollanma

  Lianggong, häzirki zaman belent binalaryň, köprüleriň, tunelleriň, elektrik stansiýalarynyň we ş.m. gurluşygynyň möhüm ähmiýete eýedigine düşünýär. Soňky onýyllykda Lianggong gözleg işlerine, gözleglere, ösüşe, manuf ...
  Koprak oka
 • Lianggong çukur gutusy daşary ýurtlara iberilýär

  Daşary ýurtlardaky çukur gutusyna iberilýän Lianggong çukur gutusy, çukur gazuw-agtaryş işlerinde gyrada goldaw üçin ýörite döredilip, esasan esasy plastinkadan, ýokarky plastinkadan, diregden we birleşdirijiden ybaratdyr.Trech gutusyny ýüklemek üçin synag gurnama
  Koprak oka
 • Polatdan ýasalan önümleriň ulanylyşy

  “LIANGGNOG” kompaniýasy köpri ýasamakda, syýahatçyny emele getirýän kantilwerde, tunel trolleýinde, ýokary tizlikli demirýol gurluşygynda, metro görnüşinde, berkitme şöhlesinde we ş.m. polatdan ýasalan önümler üçin baý dizaýn tejribesine we önümçilik tehnologiýasyna eýedir....
  Koprak oka
 • Gidrawlik awto-dyrmaşma gurluşynyň gurnama prosesi

  Üçburçlygy ýygnaň: ýaýyň aralygyna görä keseligine 500mm * 2400mm töweregi iki sany tagtany ýerleşdiriň we üçburç tokany tagta ýerleşdiriň.Üçburçlygyň iki oky düýbünden parallel bolmaly.Ok aralygy f-iň merkezi aralygydyr ...
  Koprak oka
 • LIANGGONG Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi

  Möwsüm gutlaglary we täze ýyl üçin iň gowy arzuwlar, LIANGGONG size üstünlikli iş we üstünlik arzuw edýär.Gidrawlik awto-dyrmaşmak ulgamy ýokary belent binalaryň gyrkylan diwary, çarçuwanyň gurluşy ýadro turbasy, äpet sütün we guýulýan ýer ...
  Koprak oka