Sorag-jogap

Gözleg we dizaýn

Gözleg we işgärleriňiz näme?Haýsy kärleriňiz bar?

Lianggong dizaýn bölüminde 20-den gowrak inersener bar.Olaryň hemmesiniň forma ulgamynda 5 ýyldan gowrak tejribesi bar.

Önümiňizi ösdürmek ideýaňyz näme?

Lianggong, shema dizaýnyny optimizirlemäge, müşderilere iň oňat we iň ýönekeý dizaýn we sitata hödürlemegi maksat edinýär.

Önümleriňiziň dizaýn prinsipi näme?

Howpsuzlygy we amatlylygy üpjün etmek ukybyny hasaplarys.

Müşderileriňiziň nyşanyny getirip bilersiňizmi?

Hawa.

Önümleriňizi näçe gezek täzeleýärsiňiz?

Lianggong, müşderimizi kanagatlandyrmak üçin täze önümleri gözleýär.

Önümleriňiziň deň-duşlaryň arasynda nähili tapawutlary bar?

Lianggong önümleri has köp kuwwatlylygy we has aňsat ýygnamagy üpjün edip biler.

Önümleriňiziň aýratyn materiallary haýsylar?

Lianggong-da dürli materiallar bar.Polat, agaç, plastmassa, alýumin we ş.m.

Galypyňyzy ösdürmek üçin näçe wagt gerek?

Çyzuwyň dizaýny takmynan 2-3 gün, önümçilik 15 ~ 30 gün dowam eder, dürli önümler dürli önümçilik wagtlaryny talap eder.

In Engineeringenerçilik

Şereketiňiz haýsy şahadatnamany berdi?

CE, ISO we ş.m.

Şereketiňiz haýsy müşderiler zawod barlagyndan geçdi?

Lianggong, Middleakyn Gündogar, Europeewropa, Aziýanyň günorta-gündogary we ş.m. ýaly dünýäde köp müşderisi bar.

Önümiňiz nähili howpsuzlyga mätäç?

Gurluşygyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin önümleriň hilini ýokarlandyrýarys.

Satyn almak

Satyn alma ulgamyňyz nähili?

Çig malyň hilini üpjün edip biljek hünärmen satyn alyş bölümimiz bar.

Şereketiňiziň üpjün ediji standarty näme?

Lianggong çig mallary halkara ülňülerine laýyklykda satyn alar

Önümçilik

Galypyňyz näçe wagtlap kadaly işleýär?

Önümlerimiziň köpüsi polatdan ýasalýar, şonuň üçin 5 ýyldan gowrak wagt ulanyp biler.Gündelik hyzmat etmek önümiň poslamazlygyny üpjün edýär.

Önümçilik prosesiňiz nähili?

Öňünden töleg alandan soň önümçilige başlaň.

Önümleriňiziň adaty gowşuryş wagty näçe wagt?

Önümçilik wagtymyz, adatça, 15-30 gün, belli bir wagt önümiň aýratynlyklaryna we mukdaryna baglydyr.

Önümleriňiz üçin iň az sargyt mukdary barmy?

Lianggong önümleriň köpüsinde MOQ ýok.

Şereketiňiz näçe uly?

Lianggongda 500-den gowrak işgärimiz bar.

Hil barlagy

Hiliňiz nähili?

Lianggong, Lianggong önümleriniň hilini üpjün etmek üçin berk hil barlagyndan geçýär.

Haryt

Önümleriňiziň hyzmat möhleti näçe wagt?

Polat önümleri 5 ýyldan köp ulanyp biler.

Kompaniýanyň önümleriniň aýratyn kategoriýalary haýsylar?

Dürli çözgütlere ulanyp boljak ähli forma ulgamymyz bar.Mysal üçin, önümlerimiz köpri, gurluşyk, tank, tunel, bent, LNG we ş.m. ulanylyp bilner.

Töleg usuly

Siziň kabul edip biljek töleg şertleriňiz haýsylar?

L / C, TT

Marketing we marka

Önümleriňiz haýsy adamlar we bazarlar üçin amatly?

Lianggong önümleri awtoulag ýoly, demir ýol, köpri gurluşygy üçin amatlydyr.

Şereketiňiziň öz markasy barmy?

Lianggongyň öz markasy bar, bütin dünýäde müşderilerimiz bar.

Önümleriňiz haýsy ýurtlara we sebitlere eksport edildi?

Asiaakyn gündogar, Aziýanyň günorta-gündogary, Europeewropa we ş.m.

Önümleriňiziň tygşytly artykmaçlyklary barmy?Olar näme?

Lianggong, müşderilerimiz üçin söwda çyzgylaryny we gurnama çyzgylaryny üpjün edip biler we zerur bolanda saýtda kömek bermek üçin inersenerlerimizi tertipläp biler.

Esasy bazar ugurlaryňyz haýsylar?

Asiaakyn gündogar, Aziýanyň günorta-gündogary, Europeewropa we ş.m.

Şereketiňiziň müşderileri ösdürýän kanallary haýsylar?

Lianggongyň öz web sahypasy bar, bizde MIC, Ali we ş.m.

Öz markaňyz barmy?

Hawa.

Şereketiňiz sergä gatnaşarmy?Olar näme?

Hawa.IndoBuildTech Expo, Dubaý Big 5 sergisi we ş.m.

Şahsy gatnaşyk

Iş wagtyňyz näçe?

Lianggong iş wagty irden 8-den agşam 5-e çenli.Theeri gelende aýtsak, başga wagt hem whatsapp we wechat ulanarys, şonuň üçin sorasaňyz çalt jogap bereris.

Hyzmat

Önümleriňizi ulanmak boýunça görkezmeler näme?

Lianggong önümlerini ilkinji gezek ulansaňyz, sahypaňyzda size kömek etmek üçin inersenerleri taýýarlarys.Önümlerimiz bilen tanyş bolsaňyz, size kömek etmek üçin jikme-jik söwda çyzgylaryny we gurnama çyzgylaryny hödürläris.

Kompaniýaňyz satuwdan soňky hyzmaty nädip hödürleýär?Daşary ýurtda ofis ýa-da ammar barmy?

Lianggong, müşderileriň her dürli meselelerini çözmek üçin satuwdan soň professional topary bar.Lianggongyň Indoneziýada, BAE-de we Kuweýtde şahamçasy bar.BAE-de dükanymyz bar.

Sizde haýsy onlaýn aragatnaşyk gurallary bar?

Wechat, whatsapp, facebook, linkin we ş.m. arkaly biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Kompaniýa we topar

Kompaniýanyňyzyň ösüş taryhy nähili?

2009-njy ýylda Nanjingde Jiangsu Lianggong Architecture Template Co., Ltd. döredildi.

2010-njy ýylda “Yancheng Lianggong Formwork Co. Ltd.” döredildi we daşary ýurt bazaryna çykdy.

2012-nji ýylda kompaniýa senagat görkezijisine öwrüldi we köp sanly marka biziň kompaniýamyz bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

2017-nji ýylda daşary ýurt bazaryndaky işewürligiň giňelmegi bilen “Yancheng Lianggong Trading Company Co., Ltd.” we Indoneziýanyň “Lianggong” şahamçasy döredildi.

2021-nji ýylda uly ýük bilen öňe gitmegi dowam etdireris we bu pudakda esasy görkeziji goýarys.

Önümleriňiz bu pudakda nähili orny eýeleýär?

Lianggong pudagyň görkezijisine öwrüldi we köp sanly marka biziň kompaniýamyz bilen strategiki hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

Şereketiňiziň tebigaty nähili?

Öndüriji we söwda kompaniýasy.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?