Hyzmatlar

Maslahat

1

Lianggong Formwork hakda has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz we haýsy Formwork ulgamynyň size has laýykdygyny saýlap bilersiňiz.

Lianggong inersenerleriniň hemmesiniň köp ýyllyk tejribesi bar, şonuň üçin hünär teklibi bilen çykmak üçin tehniki talaplaryňyza, býudjetiňize we sahypa meýilnamaňyza bilelikde baha berip bileris.Netijede, tehniki meýilnamalaşdyrmak üçin dogry sistema ünsi jemlemäge kömek ediň.

Tehniki meýilnamalaşdyrmak

Tehnologlarymyz, sahypaňyza işleýänlere forma we skaf ulgamynyň ulanylyş usullaryny we funksiýalaryny bilmäge kömek edip biljek degişli Auto-CAD çyzgylaryny dizaýn edip bilerler.

“Lianggong Formwork” dürli meýilnamalar we talaplar bilen dürli taslamalar üçin amatly çözgütleri üpjün edip biler.

Gurluş çyzgylaryny öz içine alýan e-poçtaňyzy alanymyzdan soň ýakyn günlerde deslapky çyzgylary we sitatalary taýýarlarys.

Sahypada gözegçilik

44

Lianggong, Lianggong önümleri sahypa girmezden ozal ähli söwda çyzgylaryny we gurnama çyzgylaryny müşderimize taýýarlar.

Müşderi önümlerimizi çyzgy boýunça ulanyp biler.Bu aňsat we ýokary netijelilik.

Lianggong forma we skafing ulgamynyň başlangyjy bolsaňyz ýa-da ulgamymyzyň has gowy öndürijiligini gözleýän bolsaňyz, sahypada hünär kömegi, okuwlar we gözden geçirmek üçin gözegçini hem tertipläp bileris.

Çalt eltip bermek

Lianggong, buýrugy täzelemek we ýerine ýetirmek üçin önümçilikden eltip bermek üçin professional täjirler topary bar.Önümçilik döwründe, degişli suratlar we wideolar bilen ýasama tertibini we QC amalyny paýlaşarys.Önümçilik gutarandan soň, bukjany we ýazgy hökmünde ýükläris, soňra bolsa müşderilerimize salgylanma üçin ibereris.

Lianggong materiallarynyň hemmesi, deňiz gatnawynyň we Incoterms 2010 hökmany talaplaryny kanagatlandyryp biljek ululygyna we agramyna baglylykda dogry gaplanýar.Dürli paket çözgütleri dürli materiallar we ulgamlar üçin gowy düzülendir.

Ippingük daşamak maslahaty, esasy iberiş maglumatlary bilen täjirimiz tarapyndan poçta arkaly iberiler.gäminiň ady, konteýner belgisi we ETA we ş.m. goşmak bilen, iberiş resminamalarynyň doly toplumy size ugrukdyrylar ýa-da isleg boýunça Tele-goýberiler.

73