Ark gurnama awtoulagy

Gysga düşündiriş:

Arka gurnama ulagy awtoulag şassisinden, öň we yzky enjamlardan, aşaky çarçuwadan, süýşýän stoldan, mehaniki goldan, iş platformasyndan, manipulýator, kömekçi gol, gidrawliki we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Arka gurnama ulagy awtoulag şassisinden, öň we yzky armaturalardan, aşaky çarçuwadan, süýşýän stoldan, mehaniki goldan, iş platformasyndan, manipulýator, kömekçi gol, gidrawliki we ş.m. ybaratdyr. Gurluşy ýönekeý, daşky görnüşi owadan we atmosfera, awtoulag şassisiniň hereketlendiriş tizligi 80KM / H ýetip biler, hereketi çeýe we geçiş amatly.Bir enjam birnäçe tarapy göz öňünde tutup biler, enjamlaryň maýa goýumlaryny azaldyp, işleýän wagtyňyz awtoulag şassisiniň güýjüni ulanyp, daşarky baglanyşyk talap edilmeýär Elektrik üpjünçiligi, iki robot eli bilen enjamlaşdyrylan çalt enjam gurnama tizligi, robot goluň iň ýokary burç burçy ýetip biler 78 dereje, teleskopiki urgy 5m, umumy öňe we yza süýşmek aralygy 3,9 metre ýetip biler.Basgançak arkasyna çalt gurnap bolýar.

Aýratynlyklary

Howpsuzlyk:Iki robot ýarag we iki iş platformasy bilen enjamlaşdyrylan işçiler eliň ýüzünden uzakda we iş gurşawy has howpsuz;

Işçi güýji tygşytlamak:bary-ýogy 4 adam, bir enjam üçin polat çarçuwany gurnamagy we polat torlary goýup, 2-3 adamy halas edip biler;

Pul tygşytla:awtoulag şassisi çeýe we çeýe, bir enjam enjamlara maýa goýumlaryny azaldyp, köp taraplara ideg edip biler;

Efficiencyokary netijelilik:mehanizirlenen gurluşyk iş netijeliligini ýokarlandyrýar we proses siklini çaltlaşdyrýan ýekeje arka gurmak üçin diňe 30-40 minut gerek;

Iki basgançakly gurluşyk ädimleri

1. Enjamlar

2. connectioner bilen baglanyşyk arka

3. Sag gol birinji arkany galdyrýar

4. Çep eliňizi, birinji arkany galdyryň

5. Howa duralgasy

6. Uzyn boýly baglanyşyklar

7. Sag arkany, ikinji arkany galdyryň

8. Çep eliňizi, ikinji arkany galdyryň

9. Howa duralgasy

10. Kebşirlenen armatura we polat tor

11. Gurluşykdan soň sahypany çalt terk ediň

Üç basgançakly gurluşyk ädimleri

1. Enjamlar

2. Aşaky basgançagyň gapdal diwaryny guruň

3. Orta basgançakly diwar arkasyny guruň

4. upperokarky basgançagyň ýokarky arkasyny guruň

5. Gurluşykdan soň sahypany çalt terk ediň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary