Trolleý

 • Hydraulic Tunnel Linning Trolley

  Gidrawlik tuneli Linning trolleýsi

  Öz kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen we işlenip düzülen gidrawliki tunel asma trolleýi demirýol we awtoulag ýollarynyň tunellerini asmak üçin amatly ulgamdyr.

 • Wet Spraying Machine

  Çygly pürküji maşyn

  Motor we motor goşa güýç ulgamy, doly gidrawliki hereketlendiriji.Işlemek, çykýan zyňyndylary we sesiň hapalanmagyny azaltmak we gurluşyk çykdajylaryny azaltmak üçin elektrik energiýasyny ulanyň;şassi güýji gyssagly hereketler üçin ulanylyp bilner we ähli hereketler şassi elektrik wyklýuçatelinden işledilip bilner.Güýçli ulanylyş, amatly işlemek, ýönekeý tehniki hyzmat we ýokary howpsuzlyk.

 • Pipe Gallery Trolley

  Turbalar galereýasy trolleýsi

  Turbalar galereýasy trolleýi, elektrik energiýasy, telekommunikasiýa, gaz, ýylylyk we suw üpjünçiligi we drena system ulgamy ýaly dürli in engineeringenerçilik turba galereýalaryny birleşdirýän şäherde ýer astynda gurlan tuneldir.Specialörite gözleg porty, göteriji port we gözegçilik ulgamy bar we tutuş ulgam üçin meýilnamalaşdyrmak, dizaýn, gurluşyk we dolandyryş birleşdirildi we durmuşa geçirildi.

 • Arch Installation Car

  Ark gurnama awtoulagy

  Arka gurnama ulagy awtoulag şassisinden, öň we yzky enjamlardan, aşaky çarçuwadan, süýşýän stoldan, mehaniki goldan, iş platformasyndan, manipulýatordan, kömekçi goldan, gidrawliki göterijiden we ş.m.

 • Rock Drill

  Rok burawy

  Soňky ýyllarda gurluşyk bölümleriniň taslamanyň howpsuzlygyna, hiline we gurluşyk döwrüne uly ähmiýet berýändigi sebäpli adaty buraw we gazuw usullary gurluşyk talaplaryny kanagatlandyryp bilmedi.

 • Waterproof Board and Rebar Work Trolley

  Suw geçirmeýän tagta we rebar iş trolleýsi

  Suw geçirmeýän tagta / Rebar iş trolleýi tuneliň işleýşinde möhüm prosesdir.Häzirki wagtda pes mehanizasiýa we köp kemçilikler bilen ýönekeý oturgyçlar bilen el bilen işlemek köplenç ulanylýar.

 • Tunnel Formwork

  Tuneliň gurluşy

  Tunel görnüşi, guýulýan diwaryň we uly poluň gurluşynyň esasynda guýulýan poluň görnüşini birleşdirýän birleşdirilen görnüşli iş görnüşidir, forma işini bir gezek goldamak üçin polat çybygy bir gezek, diwary we formalary şol bir wagtyň özünde guýuň.Bu görnüşiň goşmaça görnüşi gönüburçly tunel ýalydygy sebäpli, oňa tuneliň görnüşi diýilýär.