Gidrawlik awto dyrmaşma görnüşi

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik awto-dyrmaşma iş ulgamy (ACS), öz gidrawliki göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma iş ulgamy.Formasiýa ulgamy (ACS) göteriji güýjini esasy ýaýyň üstünde ýa-da dyrmaşýan demirýolda üýtgedip bilýän ýokarky we aşaky kommutator gidrawlik silindrini öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Gidrawlik awto-dyrmaşma iş ulgamy (ACS), öz gidrawliki göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma iş ulgamy.Formasiýa ulgamy (ACS) göteriji güýjini esasy ýaýyň üstünde ýa-da dyrmaşýan demirýolda üýtgedip bilýän ýokarky we aşaky kommutator gidrawlik silindrini öz içine alýar.Gidrawlik ulgamyň güýji bilen esasy ýaý we dyrmaşýan demir ýol degişlilikde dyrmaşyp bilýär.Şonuň üçin doly gidrawliki awtomatiki dyrmaşma ulgamy (ACS) kransyz durnuksyz çykýar.Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşini ulananyňyzda başga bir göteriji enjam gerek däl, daga çykmak prosesinde işlemek aňsat, çalt we ygtybarly.ACS beýik gatly diňiň we köpriniň gurluşygy üçin ilkinji saýlanan ulgamdyr.

Aýratynlyklary

1.Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi doly toplum ýa-da aýratynlykda dyrmaşyp biler.Dyrmaşmak prosesi yzygiderli, sinhron we howpsuz.

2. Awtomatik dyrmaşma gurluş ulgamynyň ýaýlary, gurluşyk döwri gutarýança sökülmez, şeýlelik bilen sahypa üçin ýer tygşytlanar we forma, esasanam panele zeper ýetmez.

3.Bu ähli taraplaýyn operasiýa platformalaryny üpjün edýär.Potratçylara beýleki iş platformalaryny gurmak zerurlygy ýok, şeýlelik bilen maddy we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak

4. Gurluşyk gurluşygynyň ýalňyşlygy az.Düzediş işleri ýönekeý bolansoň, gurluşyk ýalňyşlygy poldan pola ýok edilip bilner.

5. Formanyň ulgamynyň dyrmaşma tizligi çalt.Gurluşyk işleriniň hemmesini çaltlaşdyryp biler (bir gat üçin ortaça 5 gün).

6. Formanyň özi özi çykyp biler we minara kranynyň ulanylyşy ep-esli azalar ýaly arassalaýyş işleri ýerinde edilip bilner.

Gidrawlik awtomatiki dyrmaşmagyň iki görnüşi: HCB-100 & HCB-120

1. Diagonal ýaýyň görnüşiniň gurluş diagrammasy

Esasy funksiýa görkezijileri

1

1.Gurluşyk ýükleri:

Iň ýokary platforma0.75KN / m²

Beýleki platforma: 1KN / m²

2.Elektroniki gözegçilikde saklanýan gidrawlik

göteriş ulgamy

Silindr urmagy: 300mm;

Gidrawlik nasos stansiýasynyň akymy: n×2L /min, n oturgyçlaryň sany;

Uzalýan tizlik: takmynan 300mm / min;

Bahalandyrylan atyş: 100KN & 120KN;

Iki silindrli sinhronizasiýa ýalňyşlygy:20mm

2. Truss görnüşiniň gurluş diagrammasy

Kompozit truss

Aýry truss

Esasy funksiýa görkezijileri

1 (2)

1.Gurluşyk ýükleri:

Iň ýokary platforma4KN / m²

Beýleki platforma: 1KN / m²

2.Elektroniki gözegçilikde saklanýan gidrawlikgöteriş ulgamy

Silindr urmagy: 300mm;

Gidrawlik nasos stansiýasynyň akymy: n×2L /min, n oturgyçlaryň sany;

Uzalýan tizlik: takmynan 300mm / min;

Bahalandyrylan atyş: 100KN & 120KN;

Iki silindrli sinhronizasiýa ýalňyşlygy:20mm

Gidrawlik awtomatiki dyrmaşma ulgamlary bilen tanyşlyk

Gämi ulgamy

Gämi ulgamy, ähli forma ulgamynyň ýük göteriji ulgamy.Dartyşly boltdan, labyr aýakgabyndan, dyrmaşma konusyndan, ýokary güýçli galstukdan we labyrdan ybarat.Gämi ulgamy iki görnüşe bölünýär: A we B, talaplara görä saýlanyp bilner.

55

Gämi ulgamy A.

Tberkitme bolt M42

Csiňdiriş konusy M42 / 26.5

Ighokary güýçli galstuk D26.5 / L = 300

Adykyz plastinka D26.5

Gämi ulgamy B.

Tberkitme bolt M36

Cel-aýak konusy M36 / D20

Ighokary güýçli galstuk D20 / L = 300

Alakamy D20

3.Standard komponentleri

.Ük göterijiýaý

Rük göteriji ýaý

Load loadük göteriji ýaý üçin çyzyk

Load loadük göteriji ýaý üçin diagonally ýaý

Load loadük göteriji ýaý üçin standart

④ Çeňňek

Yza çekilen toplum

1

Yza çekilen gurnama

2

Yza çekilen galstuk toplumy

Yza çekilen toplum

1

Orta platforma

2

Medium Orta platforma üçin çyzyk

3

Medium Orta platforma üçin standart

4

Standard Standart üçin birleşdiriji

5

InPin

Yza çekilen toplum

Diwara berkidilen labyr köwşi

1

Diwara berkidilen enjam

2

Ruletka

4

Howpsuzlyk nokady

5

Diwara berkidilen oturgyç (çepde)

6

Diwara berkidilen oturgyç (sagda)

Cel-aýakdemir ýol

Platforma gurnamasy togtadyldy

Suspended Asylan platforma üçin çyzyk

SuspendedAsylan platforma üçin standart

SuspendedAsylan platforma üçin standart

④pin

Main waler

Esasy waler standart bölümi

Ain Esasy waler 1

Ain Esasy waler 2

Platformokarky platforma şöhlesi

Main Esasy waler üçin diagonally ýaý

InPin

Aksesuaries

Oturgyç sazlamak

Flanes gysgyjy

Waling-to-bracket saklaýjy

Çeňňek

Konusa çykmak üçin gural

Saç kesmek

Esasy waler üçin gysyň

4.Gidrawlik ulgamy

8

Gidrawlik ulgam kommutator, gidrawlik ulgam we güýç paýlaýjy enjamdan durýar.

Upperokarky we aşaky gatnaw, ýaý bilen dyrmaşýan demirýoluň arasynda güýç geçirmek üçin möhüm komponentlerdir.Gatnawçynyň ugruny üýtgetmek, ýaýyň degişli dyrmaşmagyna we demirýoluna çykmagy amala aşyryp biler.

Assambleýa prosesi

AcketBracket gurnama

AtPlatform gurmak

RaBraket götermek

UssTruss gurnama we iş platformasyny gurmak

Tr Truss we forma götermek

Taslamanyň amaly

Shenyang Baoneng Global Financial Center

Şenýan Baoneng Global Maliýe Merkezi

Ou Bei Bridge

Ou Bei Bridge


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň