Gidrawlik awto dyrmaşma formasy

Gysga düşündiriş:

Gidrawlik awto-dyrmaşma iş ulgamy (ACS), öz gidrawlik göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma iş ulgamy.Formasiýa ulgamy (ACS) ýokary göteriji güýjini esasy ýaýda ýa-da dyrmaşýan demirýolda üýtgedip bilýän ýokarky we aşaky kommutator gidrawlik silindrini öz içine alýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Gidrawlik awto-dyrmaşma iş ulgamy (ACS), öz gidrawlik göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma iş ulgamy.Formasiýa ulgamy (ACS) ýokary göteriji güýjini esasy ýaýda ýa-da dyrmaşýan demirýolda üýtgedip bilýän ýokarky we aşaky kommutator gidrawlik silindrini öz içine alýar.Gidrawlik ulgamynyň güýji bilen esasy ýaý we dyrmaşýan demir ýol degişlilikde dyrmaşyp bilýär.Şonuň üçin doly gidrawliki awto-dyrma ulgamy (ACS) kransyz durnuksyz çykýar.Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşini ulananyňyzda başga bir göteriji enjam gerek däl, daga çykmakda işlemek aňsat, çalt we howpsuz bolmak artykmaçlygy bar.ACS belent minara we köpri gurluşygy üçin ilkinji saýlanan iş ulgamydyr.

Aýratynlyklary

1.Gidrawlik awto-dyrmaşma görnüşi doly toplum ýa-da aýratynlykda çykyp biler.Dyrmaşmak prosesi yzygiderli, sinhron we howpsuz.

2. Awtomatik dyrmaşmak ulgamynyň gurluşy, gurluşyk döwri gutarýança sökülmez, şeýlelik bilen sahypa üçin ýer tygşytlanar we forma zeper ýetmeginiň öňüni alar.

3.Bu ähli taraplaýyn operasiýa platformalaryny üpjün edýär.Potratçylara beýleki iş platformalaryny gurmak zerurlygy ýok, şeýlelik bilen maddy we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak we howpsuzlygy ýokarlandyrmak

4. Gurluşyk gurluşygynyň ýalňyşlygy az.Düzediş işleri ýönekeý bolansoň, gurluşyk ýalňyşlygy poldan pola ýok edilip bilner.

5. Formanyň ulgamynyň dyrmaşma tizligi çalt.Gurluşyk işleriniň hemmesini çaltlaşdyryp biler (bir gat üçin ortaça 5 gün).

6. Formanyň özi özi çykyp biler we arassalaýyş işleri ýerinde bolup biler, şeýlelik bilen diň kranynyň ulanylyşy ep-esli azalar.

Gidrawlik awto-dyrmaşmagyň iki görnüşi: HCB-100 & HCB-120

1. Diagonal ýaýyň görnüşiniň gurluş diagrammasy

Esasy funksiýa görkezijileri

1

1. Gurluşyk ýükleri:

Iň ýokary platforma0.75KN / m²

Beýleki platforma: 1KN / m²

2.Elektroniki gözegçilikde saklanýan gidrawlik

göteriş ulgamy

Silindr urmagy: 300mm;

Gidrawlik nasos stansiýasynyň akymy: n×2L /min, n oturgyçlaryň sany;

Uzalýan tizlik: takmynan 300mm / min;

Bahalandyrylan atyş: 100KN & 120KN;

Iki silindrli sinhronizasiýa ýalňyşlygy:20mm

2. Truss görnüşiniň gurluş diagrammasy

Kompozit truss

Aýry truss

Esasy funksiýa görkezijileri

1 (2)

1. Gurluşyk ýükleri:

Iň ýokary platforma4KN / m²

Beýleki platforma: 1KN / m²

2.Elektroniki gözegçilikde saklanýan gidrawlikgöteriş ulgamy

Silindr urmagy: 300mm;

Gidrawlik nasos stansiýasynyň akymy: n×2L /min, n oturgyçlaryň sany;

Uzalýan tizlik: takmynan 300mm / min;

Bahalandyrylan atyş: 100KN & 120KN;

Iki silindrli sinhronizasiýa ýalňyşlygy:20mm

Gidrawlik awto-dyrmaşma ulgamlary bilen tanyşlyk

Gämi ulgamy

Gämi ulgamy, tutuş forma ulgamynyň ýük göteriji ulgamy.Dartma boltdan, labyr aýakgabyndan, dyrmaşma konusyndan, ýokary güýçli galstukdan we labyr plastinkasyndan ybarat.Gämi ulgamy iki görnüşe bölünýär: A we B, talaplara görä saýlanyp bilner.

55

Gämi ulgamy A.

Tbolt M42

Csiňdiriji konus M42 / 26.5

Ighokary güýçli galstuk D26.5 / L = 300

Adykyz plastinka D26.5

Gämi ulgamy B.

Tbolt M36

Cel-aýak konusy M36 / D20

Ighokary güýçli galstuk D20 / L = 300

Alakamy D20

3.Standard komponentleri

.Ük göterijiýaý

.Ük göteriji ýaý

Load loadük göteriji ýaý üçin çyzyk

Load loadük göteriji ýaý üçin diagonally ýaý

Load loadük göteriji ýaý üçin standart

④ Pin

Yza çekilen toplum

1

Yza çekilen gurnama

2

Yza çekilen galstuk

Yza çekilen toplum

1

Orta platforma

2

Medium Orta platforma üçin şöhle

3

Medium Orta platforma üçin standart

4

Standard Standart üçin birleşdiriji

5

InPin

Yza çekilen toplum

Diwara berkidilen labyr köwşi

1

Diwara berkidilen enjam

2

Ruletka

4

Howpsuzlyk nokady

5

Diwara berkidilen oturgyç (çepde)

6

Diwara berkidilen oturgyç (sagda)

Cel-aýakdemir ýol

Platforma gurnamasy togtadyldy

Suspended Asma platforma üçin şöhle

SuspendedAgtylan platforma üçin standart

SuspendedAgtylan platforma üçin standart

Inpin

Main waler

Esasy waler standart bölümi

Ain Esasy waler 1

Ain Esasy waler 2

Platformokarky platforma şöhlesi

Main Esasy waler üçin diagonally ýaý

InPin

Aksesuaries

Oturgyç sazlamak

Flanes gysgyç

Waling-to-bracket saklaýjy

Çeňňek

Konusa çykmak üçin gural

Saç

Esasy waler üçin gysyň

4.Gidrawlik ulgamy

8

Gidrawlik ulgamy kommutator, gidrawlik ulgam we güýç paýlaýjy enjamdan durýar.

Upperokarky we aşaky gatnaw, ýaý bilen dyrmaşýan demirýoluň arasynda güýç geçirmek üçin möhüm komponentlerdir.Gatnawçynyň ugruny üýtgetmek, ýaýyň degişli dyrmaşmagyna we demirýoluna çykmagy amala aşyryp biler.

Assambleýa prosesi

AcketBracket gurnama

AtPlatform gurmak

AcketBraket götermek

UssTruss gurnama we iş platformasyny gurmak

UssTruss we forma götermek

Taslamanyň amaly

Şenýan Baoneng Global Maliýe Merkezi

Şenýan Baoneng Global Maliýe Merkezi

Ou Bei köprüsi

Ou Bei köprüsi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň