H20 agaçdan ýasalan sütün görnüşi

Gysga düşündiriş:

Agaçdan ýasalan sütün görnüşi esasan sütün guýmak üçin ulanylýar we gurluşy we birleşdiriji usuly diwar görnüşlerine gaty meňzeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Agaçdan ýasalan sütün görnüşi esasan sütün guýmak üçin ulanylýar we gurluşy we birleşdiriji usuly diwar görnüşlerine gaty meňzeýär.Diňe birnäçe esasy komponentler bilen ýokary çeýeligi, agaç şöhlesi H20, polat örtük, faner we gysgyç we ş.m. ýaly gurluşyk talaplaryna laýyk bolup biler.

Material Q235 Polat, agaç şöhle, faner
Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da sary, gök, goňur
Ölçegi Univershliumumy emele geliş

Tehniki spesifikasiýa

Maks.rugsat edilýän basyş 80kN / m2.

H20 bilen walerleriň arasynda ýerleşiş ýerini sazlap, islendik täze beton basyşyny almak aňsat.

“Max.Cross” bölümi içerki galstuksyz 1,0mx1.0m.

Dürli sütün ölçeglerine laýyk çeýe düzediş.

1 (2)
1 (3)
11 (2)

Agaç şöhlelerini sazlap boljak sütün görnüşi

Düzülip bilinýän sütün görnüşi, forma bölüminiň meýdanynyň ululygyny sazlamak bilen belli bir aralykda kwadrat ýa-da gönüburçly sütünleri beton guýmaga mümkinçilik berýär.Düzediş walerleriň otnositel ýagdaýyny üýtgetmek arkaly amala aşyrylýar.

Uzynlygy 200-1400mm bolan inedördül ýa-da gönüburçly sütünleriň beton guýulmagyny edip bilýän sazlanylýan sütün görnüşleriniň waleri üçin üç aýratynlyk bar.Aşakdaky sütüniň ölçegleri:

Waleriň uzynlygy (m)

Döküljek sütüniň gapdal uzynlygynyň gerimi (m)

1.6 we 1.9

1.0 ~ 1.4

1.6 we 1.3

0.6 ~ 1.0

1.3 we 0.9

0,2 ~ 0.6

Inedördül we gönüburçly rugsat berilýän aralykdaky islendik kesiş ululygyna sazlanyp bilner.Düzedişiň shemasy aşakdaky ýaly:

Diwar diagonaly ýaý

Agaçdan ýasalan diwar sütüniniň görnüşi, şekilde görkezilişi ýaly sazlaýjy ulgam hökmünde ulanylýan pyçak bilen enjamlaşdyrylmalydyr:

Arza

Hyzmatymyz

Taslamalaryň her tapgyrynda goldaw beriň

1. Müşderi taslama teklibine gatnaşsa, kosult bilen üpjün ediň.

2. Taslamany gazanmak üçin müşderä optimallaşdyrylan forma görnüşli tender çözgüdi beriň.

3. Formanyň dizaýnyny ösdürmek, başlangyç meýilnamany takyklamak we teklip bilen islegiň arasyndaky baglanyşyk çägini öwrenmek.

4. theeňiji teklibe laýyklykda resminamalary jikme-jik düzüp başlaň.

5. Ykdysady forma çözgüt paketini beriň we ýerinde yzygiderli goldaw hyzmatyny beriň.

Gaplamak

1. Adatça, ýüklenen konteýneriň umumy arassa agramy 22 tonnadan 26 tonna çenli bolup, ýüklenmezden öň tassyklanmalydyr.
2. Dürli önümler üçin dürli paketler ulanylýar:
--- daşy: agaç şöhlesi, polat reklamalar, galstuk we ş.m.
--- palet: ownuk bölekler sumkalara, soňra paletlere salynar.
--- agaç gaplar: müşderiniň islegi boýunça elýeterlidir.
--- köpçülikleýin: käbir tertipsiz harytlar köp mukdarda konteýnerde ýüklener.

Eltip bermek

1. Önümçilik: Doly konteýner üçin, adatça müşderiniň tölegini alanymyzdan 20-30 gün soň gerek.
2. Ulag: Niýetlenen zarýad portuna bagly.
3. specialörite talaplar üçin gepleşikler zerurdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary