H20 agaçdan ýasalan sütün görnüşi

Gysga düşündiriş:

Agaçdan ýasalan sütün görnüşi esasan sütün guýmak üçin ulanylýar we onuň gurluşy we birleşdiriji usuly diwar görnüşine meňzeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt maglumatlary

Agaçdan ýasalan sütün görnüşi esasan sütün guýmak üçin ulanylýar we onuň gurluşy we birleşdiriji usuly diwar görnüşine meňzeýär.Diňe birnäçe esasy komponentler bilen ýokary çeýeligi, agaç şöhlesi H20, polatdan ýasalan, faner we gysgyç we ş.m. ýaly gurluşyk talaplaryna laýyk bolup biler.

Material Q235 Polat, agaç şöhlesi, faner
Reňk Custöriteleşdirilen ýa-da sary, gök, goňur
Ölçegi Univershliumumy emele geliş

Tehniki spesifikasiýa

Maks.rugsat edilýän basyş 80kN / m2.

H20 bilen walerleriň arasynda ýerleşiş ýerini sazlap, islendik täze beton basyşy almak aňsat.

“Max.Cross” bölümi içerki galstuksyz 1.0mx1.0m.

Dürli sütün ölçeglerine laýyk çeýe düzediş.

1 (2)
1 (3)
11 (2)

Agaç şöhlelerini sazlap boljak sütün görnüşi

Düzülip bilinýän sütün görnüşi, forma bölüminiň meýdanynyň ululygyny sazlamak bilen kwadrat ýa-da gönüburçly sütünleri belli bir aralykda beton guýmaga mümkinçilik berýär.Düzediş walerleriň otnositel ýagdaýyny üýtgetmek arkaly amala aşyrylýar.

Uzynlygy 200-1400mm bolan inedördül ýa-da gönüburçly sütünleriň beton guýulmagyny ýerine ýetirip bilýän sütün sütünleriniň waleri üçin üç aýratynlyk bar.Aşakdaky guýuljak sütüniň ululyklary:

Waleriň uzynlygy (m)

Döküljek sütüniň gapdal uzynlygynyň gerimi (m)

1.6 we 1.9

1.0 ~ 1.4

1.6 we 1.3

0.6 ~ 1.0

1.3 we 0.9

0,2 ~ 0.6

Inedördül we gönüburçly rugsat berilýän aralykdaky islendik kesiş ululygyna sazlanyp bilner.Düzedişiň shematiki diagrammasy aşakdaky ýaly:

Diwar diagonaly ýaý

Agaçdan ýasalan diwar sütüniniň görnüşi, şekilde görkezilişi ýaly sazlaýjy ulgam hökmünde ulanylýan pyçak bilen üpjün edilmelidir:

Arza

Hyzmatymyz

Taslamalaryň her tapgyrynda goldaw beriň

1. Müşderi taslama teklibine gatnaşanda, kosult bilen üpjün ediň.

2. Taslamada ýeňiş gazanmak üçin müşderä optimal forma görnüşli tender çözgüdi beriň.

3. Formanyň dizaýnyny ösdürmek, başlangyç meýilnamany takyklamak we teklip bilen islegiň arasyndaky baglanyşyk çägini öwrenmek.

4. theeňiji teklibe laýyklykda formany jikme-jik düzüp başlaň.

5. Ykdysady forma çözgüt paketini beriň we ýerinde yzygiderli goldaw hyzmatyny beriň.

Gaplamak

1. Adatça, ýüklenen konteýneriň umumy arassa agramy 22 tonnadan 26 tonna çenli bolup, ýüklenmezden öň tassyklanmalydyr.
2. Dürli önümler üçin dürli paketler ulanylýar:
--- bukjalar: agaç şöhlesi, polat reklamalar, galstuk we ş.m.
--- palet: ownuk bölekleri sumkalara, soňra paletlere salýarlar.
--- agaç gaplar: müşderiniň islegi boýunça elýeterlidir.
--- köpçülikleýin: käbir tertipsiz harytlar köp mukdarda konteýnerde ýüklener.

Eltip bermek

1. Önümçilik: Doly konteýner üçin, adatça müşderiniň tölegini alanymyzdan 20-30 gün soň gerek.
2. Ulag: Barjak zarýad portuna bagly.
3. Aýratyn talaplar üçin gepleşikler zerurdyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary