Polatdan işlemek

 • Customized Steel Formwork

  Custöriteleşdirilen polat görnüşi

  Polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrgalar we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.
  Polatdan ýasalan önümler berk we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşykda, meselem, beýik bina, ýol, köpri we ş.m.

 • Precast Steel Formwork

  Çelik polat görnüşi

  Çaklanylýan berkitme önümleriniň ýokary takyklygy, ýönekeý gurluşy, yza çekilmegi, ýeňil düşürilmegi we ýönekeý işlemegi ýaly artykmaçlyklary bar.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp bolýar we berklige ýeteninden soň bitewi ýa-da bölekleýin bölünip bilner, soňra içki galyby berkitmeden çykaryp bilersiňiz.Gurnamak we düzetmek, iş güýjüniň pesligi we ýokary netijelidir.