Polat görnüşi

 • Steelöriteleşdirilen polat görnüşi

  Steelöriteleşdirilen polat görnüşi

  Polatdan ýasalan gaplar, adaty modullarda gurlan gapyrga we flanesler bilen polatdan ýasalan plastinkadan ýasalýar.Flanesler gysgyç ýygnamak üçin belli aralyklarda deşikleri deşdi.
  Polatdan ýasalan önümler güýçli we çydamly, şonuň üçin gurluşykda köp gezek ulanylyp bilner.Embygnamak we gurmak aňsat.Kesgitli görnüşi we gurluşy bilen birmeňzeş şekilli gurluşyň köp mukdary talap edilýän gurluşyga ulanmak gaty amatly, mysal üçin beýik bina, ýol, köpri we ş.m.

 • Çelik polat görnüşi

  Çelik polat görnüşi

  Çaklanylýan berkitme görnüşi ýokary takyklyk, ýönekeý gurluş, yza çekilmek, ýeňil düşürmek we ýönekeý işlemek ýaly artykmaçlyklara eýedir.Ony ýokaryk galdyryp ýa-da guýma meýdançasyna süýräp, betona güýç ýetenden soň bitewi ýa-da bölek-bölek edip, içki galypdan bilinden çykaryp bolýar.Gurnamak we düzetmek, iş güýjüniň pesligi we ýokary netijelidir.