Garaşma ulgamy

 • Sideeke gapdal ýaýyň görnüşi

  Sideeke gapdal ýaýyň görnüşi

  Sideeke taraply ýaý, ähliumumy komponentleri, aňsat gurluşygy we ýönekeý we çalt işlemegi bilen häsiýetlendirilen bir taraply diwary beton guýmak üçin iş ulgamy.Diwar bilen daňylýan taýajyk ýoklugy sebäpli, guýlandan soň diwar göwresi doly suw geçirmeýär.Zeminiň daşky diwaryna, lagym arassalaýjy zawodlara, metro we ýol we köpri gapdal eňňit goraglaryna giňden ulanyldy.

 • Cantilever forma syýahatçysy

  Cantilever forma syýahatçysy

  “Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşli görnüşe, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly uly gurluşyk iş ýerleri.

 • Cantilever dyrmaşma formasy

  Cantilever dyrmaşma formasy

  Kantileweriň dyrmaşma görnüşi, CB-180 we CB-240, esasan bentler, gämi duralgalary, labyrlar, diwarlary, tunelleri we ýerzeminleri saklamak üçin uly meýdany beton guýmak üçin ulanylýar.Betonyň gapdal basyşyny labyrlar we diwar galstuklary göterýär, şonuň üçin resminama üçin başga berkitme gerek bolmaz.Simpleönekeý we çalt işlemegi, bir gezeklik guýma beýikligi, tekiz beton üstü, ykdysadyýeti we çydamlylygy üçin giň diapazony sazlamak bilen tapawutlanýar.

 • Gorag ekrany we düşüriş platformasy

  Gorag ekrany we düşüriş platformasy

  Gorag ekrany belent binalaryň gurluşygynda howpsuzlyk ulgamydyr.Ulgam relslerden we gidrawliki göteriş ulgamyndan durýar we kransyz özi çykyp bilýär.

 • Gidrawlik awto dyrmaşma formasy

  Gidrawlik awto dyrmaşma formasy

  Gidrawlik awto-dyrmaşma iş ulgamy (ACS), öz gidrawlik göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma iş ulgamy.Formasiýa ulgamy (ACS) ýokary göteriji güýjini esasy ýaýda ýa-da dyrmaşýan demirýolda üýtgedip bilýän ýokarky we aşaky kommutator gidrawlik silindrini öz içine alýar.