Garaşma ulgamy

 • Single Side Bracket Formwork

  Sideeke gapdal ýaýyň görnüşi

  Sideeke gapdal ýaý, ähliumumy komponentleri, aňsat gurluşygy we ýönekeý we çalt işlemegi bilen häsiýetlendirilen bir taraply diwary beton guýmak üçin iş ulgamy.Diwaryň daşyndan galstuk ýoklugy sebäpli, guýlandan soň diwar göwresi doly suw geçirmeýär.Zirzeminiň daşky diwaryna, lagym arassalaýjy zawodlara, metro we ýol we köpri gapdal eňňitlerine giňden ulanyldy.

 • Cantilever Form Traveller

  Cantilever forma syýahatçysy

  “Cantilever Form Traveller”, gurluşa görä truss görnüşine, kabel görnüşinde, polat görnüşine we garyşyk görnüşine bölünip bilýän kantilwer gurluşygynyň esasy enjamydyr.Beton kantilweriň gurluşyk prosesi talaplaryna we “Form Traveller” -iň dizaýn çyzgylaryna görä, “Form Traveller” -iň dürli görnüşlerini, agramyny, poladyň görnüşini, gurluşyk tehnologiýasy we ş.m. deňeşdiriň, Bäşlik dizaýn ýörelgeleri: ýeňil agram, ýönekeý gurluş, güýçli we durnukly, aňsat gurnamak we gurnamak öňe sürmek, güýçli gaýtadan ulanmak, deformasiýa häsiýetlerinden soň güýç we “Form Traveller” -iň aşagyndaky köp ýer, polatdan ýasalan gurluşyk işlerine amatly.

 • Cantilever Climbing Formwork

  Cantilever dyrmaşma formasy

  Kantilweriň dyrmaşma görnüşi, CB-180 we CB-240, esasan bentler, gämi duralgalary, labyrlar, diwarlary, tunelleri we ýerzeminleri saklamak üçin uly meýdany beton guýmak üçin ulanylýar.Betonyň gapdal basyşyny labyrlar we diwar galstuklar göterýär, şonuň üçin forma üçin başga berkitme gerek bolmaz.Simpleönekeý we çalt işlemegi, bir gezeklik guýma beýikligi, tekiz beton üstü, ykdysadyýeti we çydamlylygy üçin giň diapazony sazlamak bilen tapawutlanýar.

 • Protection Screen and Unloading Platform

  Gorag ekrany we düşüriş platformasy

  Gorag ekrany belent binalaryň gurluşygynda howpsuzlyk ulgamydyr.Ulgam relslerden we gidrawliki göteriji ulgamdan durýar we kransyz özi çykyp bilýär.

 • Hydraulic Auto Climbing Formwork

  Gidrawlik awto dyrmaşma görnüşi

  Gidrawlik awto-dyrmaşma iş ulgamy (ACS), öz gidrawliki göteriş ulgamy bilen işleýän diwara berkidilen öz-özüne dyrmaşma iş ulgamy.Formasiýa ulgamy (ACS) göteriji güýjini esasy ýaýyň üstünde ýa-da dyrmaşýan demirýolda üýtgedip bilýän ýokarky we aşaky kommutator gidrawlik silindrini öz içine alýar.